Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego w związku z okresem zimowym przypomina właścicielom  i zarządcom obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w piece gazowe tj. używaniu urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokonywanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę możliwości wyposażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego – ziemskiego w Krakowie informuje, że do właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego należy utrzymywanie go w odpowiednim stanie technicznym, szczególnie w okresie zimowym. Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów należy nie tylko usuwanie nadmiaru śniegu z dachów, ale także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w pobliżu obiektu.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego przypomina właścicielom i zarządcom o konieczności poddawania budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 obowiązkowej kontroli w zakresie:

  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że zgodnie z treścią art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kontrolę należy przeprowadzić dwa razy w roku; do dnia 31 maja oraz 30 listopada. Osoba dokonująca kontroli zobowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o jej przeprowadzeniu.

 1/ Nieruchomość położona w miejscowości Słomniki

Obręb: Ratajów

Jedn. ewid.: Słomniki

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 06.12.2022 (stopień 1).

Więcej TUTAJ

Nabór wniosków w programie „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” ogłoszony przez ARiMR. Wsparcie będzie dotyczyło nowego obszaru F – „Zielona energia w gospodarstwie”.

Szanowni Państwo! Informujemy, że Premier Mateusz Morawiecki przedłużył okres obowiązywania trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Obowiązuje do 28 lutego 2023 r. do godz. 23.59. Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ponadto na terenie całego kraju wprowadzony został drugi stopień alarmowy BRAVO. Również obowiązuje do 28 lutego 2023 r., do godz. 23.59.

Burmistrz Gminy Słomniki

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ratajów:

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu20.11.2022 (stopień 2).

Więcej TUTAJ

Podkategorie