W tym roku już po raz osiemnasty jest realizowany Małopolski Plebiscyt „Seniorka i Senior Roku - Poza Stereotypem”. Inicjatywa ta otwiera możliwość nagradzania seniorów z naszego regionu, którzy wyróżniają się szczególną aktywnością, działają z pasją, bezinteresownie angażują się w pomoc innym, często też swoją postawą inspirują innych do podejmowania działań.

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.:

W dniu 23 maja 2024 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  III zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 20 maja 2024r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Komunikat nr 2 dla mieszkańców miejscowości zaopatrywanych w wodę wodociągiem publicznym Słomniki z ujęcia Słomniki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, na podstawie sprawozdań z analiz laboratoryjnych prób wody pobranych powtórnie w dniu 10 maja 2024r. z wodociągu  publicznego Słomniki z punktów: ujęcie wody, oczyszczalnia ścieków ul. Niecała w Słomnikach, Prandocin Borek – zbiornik wody, stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej wodociągiem publicznym Słomniki z ujęcia Słomniki

Diagnostyka laboratoryjna wykazała, że jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

W związku z powyższym woda może być używana do picia, jak również do innych celów domowych.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Krakowie

 

Państwowy Powiatowy
  Inspektor Sanitarny w Krakowie

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W SŁOMNIKACH
ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki

Szanowni Państwo, w każdy drugi poniedziałek miesiąca, w godzinach od 15:00 do 17:00 w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22, będą odbywać się dyżury dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji mniejszości narodowych i etnicznych, podczas których będzie można spotkać się indywidualnie z Pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi dla mieszkańców zaopatrywanych w wodę wodociągiem publicznym Słomniki, z ujęcia Słomniki.
Na podstawie pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie (HK.9022.46.2024) z dnia 10-05-2024 r. informuje,m że po powtórnym badaniu wody z wodociągu publicznego Słomniki, z trzech punktów stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych (bakterie grupy coli i Escherichia coli) spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
W badanych próbkach wody nie stwierdzono bakterii grupy coli i Escherichia coli.

 Spółka GAZ-SYSTEM zaprasza do składania wniosków o grant w wysokości 15 tys. zł na realizację autorskich projektów z zakresu edukacji ekologicznej oraz inicjatyw na rzecz środowiska naturalnego i integracji społecznej. Ideą programu jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych, stowarzyszeń i fundacji, na terenie Państwa gminy.

Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach dla mieszkańców miejscowości Słomniki.

W dniu 13 maja 2024 roku o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Podkategorie