A A A

Paweł Knafel

Urodził się w 1964 r. w Słomnikach.  Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku wychowanie techniczne. Wiele lat pracował jako nauczyciel. W 1997 r. objął stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Waganowicach. W niedługim czasie zorganizował klasy integracyjne, w których dzieci zdrowe uczą się razem z dziećmi niepełnosprawnymi, a następnie utworzył gimnazjum integracyjne, przekształcając szkołę podstawową w Zespół Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego.

Jest współtwórcą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszeniu LGD Jurajska Kraina wspierającego zrównoważony rozwój pięciu gmin powiatu krakowskiego.

W 2006 r. został wybrany Burmistrzem Gminy Słomniki; w 2014 r. po raz trzeci z rzędu i po raz trzeci w pierwszej turze mieszkańcy powierzyli Pawłowi Knaflowi kierowanie Gminą.

Jest inicjatorem wielu przedsięwzięć wyznaczających kierunek rozwoju Gminy Słomniki. Uruchomił proces projektowania i wdrażania dwóch Strategii Rozwoju Gminy — na lata 2003–2013 r. oraz 2014–2024, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego cały obszar Gminy, a także przyczynił się do powstania Strefy Aktywności Gospodarczej. Działania te podniosły atrakcyjność inwestycyjną Gminy, co umożliwiło napływ nowych inwestorów, idących coraz częściej w kierunku innowacji.

Przez kolejne kadencje przeprowadził wiele inwestycji służących mieszkańcom, m.in. unowocześnienie oczyszczalni ścieków, rozbudowanie systemu kanalizacji, modernizacja budynków szkolnych, świetlic wiejskich, ośrodków kultury, OSP. Konsekwentnie wdraża system budowy i modernizacji dróg na terenie Gminy.

Podjął działania otwierające Gminę na innowacje. Obecnie Gmina Słomniki znajduje się w ścisłej czołówce polskich samorządów sięgających po nowoczesne rozwiązania w budownictwie energooszczędnym. W 2011 r. zdobyła ona tytuł Lidera Małopolski za pierwszą w Polsce pasywną halę sportową, nagrodzoną w tym samym roku przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego certyfikatem „Budynek pasywny o sprawdzonej jakości”.

Aktywnie wspiera dążenia do powstania odcinka trasy S7 przebiegającego przez teren Gminy Słomniki oraz Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, łączącej m.in. Słomniki z Krakowem.

W chwilach wolnych miłośnik aktywnego spędzania czasu. Ma żonę i dorosłego syna.