Dalsze przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych - do 31 lipca 2022r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 192 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 193 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane służbom za pośrednictwem numeru telefonu 112

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Urząd Miejski w Słomnikach  oraz Biuro Powiatowe  ARiMR w Krakowie zaprasza na szkolenie z zakresu:  "Nowe zasady rejestracji zwierząt Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zapobieganie ASF, które odbędzie się w dniu 04 lipca 2022 r. o godz. 11:00 na sali obrad w Urzędzie Miejskim w Słomnikach – ul. Kościuszki 64.

Kilka miesięcy webinariów, spotkań i szkoleń, zakup nowego sprzętu komputerowego, oświetleniowego i nagłośnieniowego – to tylko niektóre z działań, jakie pracownicy Centrum Kultury w Słomnikach zrealizowali w ramach projektu „Kultura bez dystansu – MGCK bliżej”.

Szanowni Państwo,

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

W dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Słomniki

Obręb:                                                  Słomniki  

Jedn. ewid.:                                          Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

1077/4 o pow. 0,1024 ha i 1192/4 o pow. 0,0584 ha

Cena wywoławcza:                              100 580,00 zł (słownie: sto tysięcy pięćset osiemdziesiąt tysięcy) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Słomnikach przy ul. Proszowskiej składająca się z dwóch przylegających do siebie działek o numerach 1077/4 i 1192/4 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ma kształt zbliżony do trapezu równobocznego, rozciąga się w kierunku północny-zachód i południowy-wschód ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działek możliwy dwustronnie – od strony północnej bezpośrednio z ul. Proszowskiej (działka nr 1447/2) i od strony południowej bezpośrednio z ul. Chełmońskiego (działka nr 1114/69).

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1077/4 znajduje się w swej zachodniej stronie w pasie głębokości do około 5,0 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDZ, w swej wschodniej stronie w pasie głębokości około 10,0 m do 16,0 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDD, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonej na rysunku planu symbolem – A56MN. Działka nr 1192/4 znajduje się w swej wschodniej stronie w pasie głębokości około 10 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDD, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku plany symbolem – A56MN. Ponadto przez ww. działki przechodzi linia telekomunikacyjna napowietrzna.

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 10.30
  w dniu 26.07.2022 r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości.

 1. Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić do dnia 21.07.2022 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 21.07.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21.07.2022 r.  wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  Tel. 012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach internetowych Gminy Słomniki www.slomniki.pl ,w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.    

       

Słomniki, dnia 07.06.2022 r.

 Wynik: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Prandocin

Obręb: Prandocin  

Jedn. ewid.: Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

395 o pow. 0,3653 ha                          

Cena wywoławcza: 36749,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć zł) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 1. Opis nieruchomości

Działka nr 395 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta z wycięciem we wschodnim boku, rozciąga się w kierunku północ-południe. Dojazd do działki jednostronny – od strony południowej bezpośrednio z drogi gminnej wewnętrznej – działki nr 393 utwardzonej kamieniem. Przez działkę przechodzi linia napowietrzna średniego napięcia oraz telekomunikacyjna.

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 395 znajduje się w swej północnej stronie w pasie głębokości około 23 m w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem H4.MN1, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem H5.R. Działka znajduje się w pasach izolujących tereny cmentarne od innych terenów (50 m i 150 m od granicy cmentarza) oraz w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej. Przez działkę przechodzi linia napowietrzna SN oraz linia telekomunikacyjna napowietrzna.

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 12.00
  w dniu 26.07.2022 r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości.

 1. Wadium w wysokości 3 700,00 zł należy wpłacić do dnia 21.07.2022 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 21.07.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21.07.2022 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Słomniki slomniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki, dnia 07.06.2022 r.

Wynik: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Niedźwiedź

Obręb:                                   Niedźwiedź

Jedn. ewid.:                          Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

52 o pow. 0,0370 ha

Cena wywoławcza: 55 693,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 1. Opis nieruchomości

Działka nr 52 zabudowana jest budynkiem byłej remizy OSP. Budynek jest wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 165,0 m2. Fundamenty żelbetowe, ściany nośne gr. ok. 50 cm murowane z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, nadproża typu Kleina, wieńce żelbetowe, piony kominowe i wentylacyjne murowane z cegieł ceramicznych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej, strop żelbetowy, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachówką cementową, rynny i rury spustowe – z blachy cynkowej, stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa – drewniana i metalowa, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, elewacje zewnętrzne – tynk cementowy. Budynek uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodną gminną i telefoniczną. Budynek byłej remizy OSP pełnić może funkcję komercyjną oraz nadaje się do zagospodarowania przede wszystkim pod różnego rodzaju zakłady usługowe, sklepy, magazyny oraz zakłady świadczące usługi dla sektora rolnego z zapleczem socjalno-biurowym. Budynek aktualnie jest nieużytkowany. Obiekt niegdyś pełniący funkcję punktu skupu mleka i remizy strażackiej przeznaczony jest aktualnie do generalnego remontu. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków.

Działka posiada kształt nieregularny i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku wschód-zachód. Dojazd do nieruchomości jednostronny od strony zachodniej bezpośrednio z drogi gminnej asfaltowej, działka jest częściowo ogrodzona. Ogrodzenie stanowi podmurówka betonowa, słupki stalowe i metalowa siatka rozciągnięta pomiędzy słupkami. Ogrodzenie znajduje się w złym stanie technicznym, teren powierzchni działki w części utwardzony jest betonem i kamieniem, natomiast w pozostałej części porośnięty jest trawą. Nieruchomość uzbrojona jest w następujące sieci infrastruktury technicznej: elektryczną, wodną gminną i telefoniczną.

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 52 znajduje się w swej południowo-zachodniej stronie w pasie głębokości około 2,5 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku panu symbolem KDL, a pozostała część działki znajduje się  terenach zabudowy usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem P1.U. Jednocześnie działka znajduje się w pasach izolujących teren cmentarzy od innych terenów (150 m od granicy cmentarza). Przez teren działki w południowo-zachodniej części przebiega szlak turystyczny. Na działce znajduje się obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków i przeznaczone w planie do objęcia ochroną: ez_P_19 (Straż pożarna z II ćw. XX w.).

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 13.30
  w dniu 26.07.2022r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Wadium w wysokości 5 500,00 zł należy wpłacić do dnia 21.07.2022 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 21.07.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21.07.2022 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach internetowych Gminy Słomniki slomniki.pl, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.    

 

Słomniki, dnia 07.06.2022 r.

 Wynik: Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zbadaj swoje kości

BADANIE OSTEOPOROZY:

13 czerwiec 2022 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach ul. Św. Jadwigi Królowej 2, 32-090 Słomniki

www.osteoporozakrakow.pl

Mobilna pracownia densytometryczna – OSTEOBUS

Zapisy telefonicznie: 32 746 25 00 lub 502 278 782 lub 512 491 408

Badania bezpłatne dla kobiet 50+

Diagnostykę przeprowadzi personel MD Multi Diagnostica z Krakowa.

Nie jest wymagane skierowanie od lekarza!

Osteoporoza jest chorobą dotykającą coraz większej liczby osób w naszym kraju. Cierpi na nią około 2,7 miliona ludzi. Rozwija się bezobjawowo. Powoduje zmiany w strukturze kości, przez co są coraz słabsze oraz bardziej podatne na złamania. Najczęściej zapadają na nią kobiety po menopauzie. Według statystyk na osteoporozę choruje co trzecia kobieta po 50 roku życia. Nie jest to jednak wyłącznie choroba kobiet - zapadają na nią również mężczyźni, a także osoby młode. W osteobusie powinny zbadać się także osoby palące papierosy, pijące duże ilości kawy, alkoholu, ale również spożywające zbyt mało przetworów mlecznych.

Densytometria jest podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie osteoporozy, również w jej stadium bezobjawowym, czyli przed złamaniem kości, czy kręgosłupa. Metoda ta precyzyjnie mierzy masę kostną - z dokładnością do 1%. Jest to rodzaj badania wykorzystującego niewielkie dawki promienia rentgenowskiego. O wiele niższe niż przy klasycznym zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej, czy kości. Eksperci podkreślają, iż wyniki mogą sygnalizować konieczność uzupełnienia witaminy D3 oraz wapnia w diecie.

Badanie jest bezbolesne. Polega na radiologicznym pomiarze tkanki kostnej z kręgosłupa lędźwiowego lub szyjki kości udowej. Nie trzeba się do niego przygotowywać. Trwa zaledwie kilka minut. Konieczne jest jedynie zdjęcie biżuterii oraz metalowych elementów. Przeciwwskazaniem do przeprowadzenia pomiaru jest ciąża.

ZAPRASZAMY NA BADANIA.

Badanie osteoporozy - plakat

Podkategorie