Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Działka nr 72 o powierzchni 0,4001 ha położona w obr. Słomniki, jedn. ewid. Słomniki-miasto, objęta księgą wieczystą: KR1S/00035111/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach, stanowiącą własność Gminy Słomniki na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 5411/2021 z dnia 08.09.2021 r.

Opis nieruchomości:

Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami, uzbrojona w miejską sieć wodociągową. Ma kształt zbliżony do prostokąta, rozciąga się w kierunku północ-południe z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Działka od strony północnej przylega bezpośrednio do ulicy Stanisława Mirka  (działka nr 1403/5), a od strony południowej przylega bezpośrednio do ulicy Kolejowej (działka nr 1405/1).

Przeznaczenie nieruchomości:                   

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się
w terenach : rolniczych – oznaczonych na rysunku planu symbolem A3R, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonych na rysunku planu symbolami A6MN i A8MN, tras komunikacyjnych (publiczne drogi klasy lokalnej) oznaczonych na rysunku planu symbolem KDL.

Cena nieruchomości:

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki ewidencyjnej nr 72 w Słomnikach wynosi 67 297,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Informacje dotyczące zbycia:

Działka nr 72 w Słomnikach będzie przedmiotem zamiany na nieruchomość położoną w Słomnikach oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 75.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

 

Słomniki, dnia 21.02.2022 r.