Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

Oznaczenie nieruchomości:

Działka nr 349/10 o powierzchni 0,0111 ha położona w miejscowości Januszowice, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą: KR1S/00016690/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Opis nieruchomości:

Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości:                   

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się
w całości w terenach sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolem C1.US.

Cena nieruchomości:

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki ewidencyjnej nr 349/10 w Januszowicach wynosi 2747,00 zł.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Informacje dotyczące zbycia:

Działka nr 349/10 w Januszowicach będzie przedmiotem zamiany na nieruchomość położoną w Januszowicach oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 349/12.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

 

Słomniki, dnia 21.02.2022 r.