Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Działka nr 395 o powierzchni 0,3653 ha położona w obr. Prandocin, jedn. ewid. Słomniki, objęta księgą wieczystą: KR1S/00024326/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Opis nieruchomości:

Działka nr 395 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta z wycięciem we wschodnim boku, rozciąga się w kierunku północ-południe. Dojazd do działki jednostronny – od strony południowej bezpośrednio z drogi gminnej wewnętrznej – działki nr 393 utwardzonej kamieniem. Przez działkę przechodzi linia napowietrzna średniego napięcia oraz telekomunikacyjna.

Przeznaczenie nieruchomości:                   

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 395 znajduje się w swej północnej stronie w pasie głębokości około 23 m w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem H4.MN1, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem H5.R. Działka znajduje się w pasach izolujących tereny cmentarne od innych terenów (50 m i 150 m od granicy cmentarza) oraz w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej. Przez działkę przechodzi linia napowietrzna SN oraz linia telekomunikacyjna napowietrzna.

Cena nieruchomości:

Aktualna wartość rynkowa prawa własności działki nr 395 w Prandocinie wynosi 36 749,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Informacje dotyczące sprzedaży:

Działka nr 395 w Słomnikach będzie przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

 

Słomniki, dnia 21.02.2022 r.