Na terenie Małopolski stwierdzono kilkanaście ognisk choroby. Mając na uwadze konieczność wdrażania środków zapobiegawczych przeciw dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby Wojewoda Małopolski  podjął  działania w zakresie wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń w gospodarstwach utrzymujących gęsi , w których są one wypuszczane na zewnątrz przez co są szczególnie narażone na zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z powyższym Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił się z wnioskiem do Wojewody małopolskiego  o wydanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo  przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków na stada gęsi na terenie województwa.

 Poniżej przedstawiamy treść Rozporządzenia wprowadzającego zasady postępowania zgodne z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 30 kwietnia 2021 r . w tej sprawie.

Rozporządzenie
Wojewody Małopolskiego

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na stada gęsi na terenie województwa małopolskiego

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 7, 8a i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku z istniejącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących gęsi stad reprodukcyjnych i rzeźnych zarządza się, co następuje:

  • 1. 1. 1. Nakazuje się utrzymywanie stada gęsi w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym hodowanym drobiem, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.
  1. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w sposób, o którym mowa w ust. 1, w przypadku korzystania z wybiegów, nakazuje się ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, poprzez przestrzeganie poniższych zasad:

1) wybieg dla gęsi należy ogrodzić;

2) powierzchnia wybiegu powinna wynosić, co najmniej 0,5 m² na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej, oraz maksymalnie 19 kg na 1 m² - dla młodych gęsi rzeźnych;

3) przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu jak również jego bezpośredniego otoczenia oraz otoczenia gospodarstwa w odległości 250 metrów, celem wykrycia ewentualnych zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI;

4) teren wybiegu należy odkazić przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;

5) ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;

6) teren wybiegu dla gęsi należy zaopatrzyć w skuteczne odstraszacze przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne);

7) wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się od godz. 10.00 do godz. 16.00. Nie należy wypuszczać gęsi w godzinach wczesno porannych i wieczornych;

8) pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione;

9) jeżeli jest to możliwe nie stosować zielonki do karmienia gęsi. W przypadku konieczności stosowania zielonki musi ona pochodzić z miejsc niezanieczyszczonych przez ptaki dzikie oraz powinna być skontrolowana pod tym względem tuż przed koszeniem;

10) w przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka), należy uniemożliwić gęsiom dostęp do tych miejsc;

11) należy prowadzić codzienną dokumentację dotyczącą czynności związanych z realizacją nakazów. Dokumentacja powinna wskazywać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, zawierać informacje dotyczące rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz o wszelkich ujawnionych na terenie wybiegu anomalii, np. stwierdzenia jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także o gromadzeniu się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć;

12) w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u gęsi (wzrost śmiertelności, nagła wybroczynowość, objawy neurologiczne) lub objawów, w stosunku, do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydenta miasta).

  • 2. Wykonanie rozporządzenia powierza się właścicielom gospodarstw utrzymujących stada gęsi reprodukcyjnych lub rzeźnych. Nadzór nad wykonaniem rozporządzenia powierza się powiatowym lekarzom weterynarii, właściwym miejscowo Burmistrzom, Wójtom i Prezydentom Miast, Komendantom Powiatowym Policji.
  • 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa małopolskiego i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

z up. Wojewody Małopolskiego
II Wicewojewoda Małopolski

Ryszard Pagacz