Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – drugi nabór.

Na podstawie Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXII/285/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

 1. Rodzaj zadania: Wzbogacanie oferty kulturalnej gminy Słomniki oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w gminie poprzez:
 2. a) edukację artystyczną i działania aktywizujące mieszkańców;
 3. b) promocję lokalnych twórców oraz lokalnego dziedzictwa kulturalnego;
 4. c) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych wydawnictw pisanych oraz produkcji filmowych dokumentujących oraz promujących dorobek i potencjał społeczno-kulturalny
 5. d) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
 6. e) organizowanie wystaw.
 7. Na realizację w/w zadań przeznacza się kwotę 35 980,00 zł. W roku 2021 Gmina Słomniki na powyższe zadania przeznacza środki w wysokości do 100.000,00 zł, w wyniku pierwszego naboru wykorzystano kwotę 64 020,00 zł. W roku 2020 Gmina Słomniki przeznaczyła 100.000,00 zł; w roku 2019 Gmina Słomniki przeznaczyła 100.000,00 zł w roku 2018 – 80.000,00 zł; w roku 2017 – 70.000,00 zł; w roku 2016 – 50.000,00 zł. w roku 2015 – 50.000,00 zł, w roku 2014 – 50.000,00 zł; w roku 2013 – 50.000,00 zł; w roku 2012 – 30.000,00 zł.
 8. Termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nie przekraczającym terminie do dnia 8.06.2021 r. do godz.15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT 2021 w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – drugi nabór". Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

 1. Zasady przyznawania dotacji:

4.1.  Wsparcie wykonania wyżej wymienionych zadań i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 5 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) lub innych właściwych przepisów.

4.2. Uchwałą Nr XXII/285/20 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

4.3.  W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłaszanych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

4.4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie.

4.5. Oferty będą oceniane przez powołaną komisje.

 1. Termin i realizacja zadania: Realizacja zadania powinna się zakończyć w roku 2021. Szczegółowy termin i warunki realizacji zadania będą zaproponowane przez oferentów w składanych ofertach.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być: Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3.ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 3. Oferty będą rozpatrzone do 8.06.2021 r. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach oraz na stronie internetowej Urzędu, a także w BIP.

BIP

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie II nabór_kultura.docx)Ogłoszenie II nabór_kultura.docx[ ]26 kB2021-05-14 14:18
Pobierz plik (zał_1_wzor_oferty_2020_kultura.doc)zał_1_wzor_oferty_2020_kultura.doc[ ]114 kB2021-05-14 14:18
Pobierz plik (zał_2_wzor_sprawozdania_2020_kultura.doc)zał_2_wzor_sprawozdania_2020_kultura.doc[ ]87 kB2021-05-14 14:19
Pobierz plik (zał_3_wzor_umowy_2021_kultura.doc)zał_3_wzor_umowy_2021_kultura.doc[ ]101 kB2021-05-14 14:19
Pobierz plik (Zał_Nr_4_aktualizacja planu.doc)Zał_Nr_4_aktualizacja planu.doc[ ]34 kB2021-05-14 14:19
Pobierz plik (Zał_Nr_5_aktualizacja_rezultatów.doc)Zał_Nr_5_aktualizacja_rezultatów.doc[ ]33 kB2021-05-14 14:19
Pobierz plik (Zał_Nr_6_aktualizacja_kosztów.doc)Zał_Nr_6_aktualizacja_kosztów.doc[ ]48 kB2021-05-14 14:19
Pobierz plik (Zał_Nr_7_oświadczenie.doc)Zał_Nr_7_oświadczenie.doc[ ]22 kB2021-05-14 14:19
Pobierz plik (Zał_Nr_8_oświadczenie.doc)Zał_Nr_8_oświadczenie.doc[ ]23 kB2021-05-14 14:20
Pobierz plik (Ogłoszenie o anulowaniu konkursu_II nabór_kultura.docx)Ogłoszenie o anulowaniu konkursu_II nabór_kultura.docx[ ]14 kB2021-05-17 15:49