Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 24 maja 2021r.  o godz. 15.00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Słomniki
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach za rok 2020
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zakupu nieruchomości
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.