A A A
Wycinka drzew

Według nowelizacji ustawy o ochronie przyrody bez zgłoszenia można wyciąć drzewo do określonego  obwodu pnia.

Wycinka bez zezwolenia

Zgodnie z nowelizacją osoba fizyczna nie będzie musiała zgłaszać do Gminy wycinki drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeśli obwód pnia mierzonego od podstawy na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Także właściciele gruntów rolniczych nie muszą zgłaszać drzew i krzewów do wycinki, jeśli są one usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wycinka z zezwoleniem

Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w Gminie. Zgłoszenie ma zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Kiedy dokona się takiego zgłoszenia, urzędnik będzie musiał w ciągu 21 dni przeprowadzić oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie Gmina będzie miała 14 dni na wydanie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki.

Zgodnie z prawem Gmina będzie mogła nie zgodzić się na wycinkę m.in. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

Nowelizacja zakłada ponadto, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Nowelizacja przywraca też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym. Wyjątek będą stanowić niektóre gatunki topoli.

Ustawa wejdzie w życie 17 czerwca br. Wyjątek dotyczy zapisów, które mówią o możliwości wydania zakazu wycinki, jeśli drzewo będzie miało znamiona pomnika przyrody. Ten przepis wejdzie w życie w momencie wydania stosownego rozporządzenia przez ministra środowiska.