Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość składająca się z działek nr: 1077/4 o powierzchni 0,1024 ha i 1192/4 o powierzchni 0,0584 ha, położona w obr. Słomniki, jedn. ewid. Słomniki-miasto, objęta księgą wieczystą: KR1S/00001833/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie – V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słomnikach.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w Słomnikach przy ul. Proszowskiej składająca się z dwóch przylegających do siebie działek o numerach 1077/4 i 1192/4 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ma kształt zbliżony do trapezu równobocznego, rozciąga się w kierunku północny-zachód i południowy-wschód ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działek możliwy dwustronnie – od strony północnej bezpośrednio z ul. Proszowskiej (działka nr 1447/2) i od strony południowej bezpośrednio z ul. Chełmońskiego (działka nr 1114/69).

Przeznaczenie nieruchomości:                   

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1077/4 znajduje się w swej zachodniej stronie w pasie głębokości do około 5,0 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDZ, w swej wschodniej stronie w pasie głębokości około 10,0 m do 16,0 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDD, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonej na rysunku planu symbolem – A56MN. Działka nr 1192/4 znajduje się w swej wschodniej stronie w pasie głębokości około 10 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDD, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku plany symbolem – A56MN. Ponadto przez ww. działki przechodzi linia telekomunikacyjna napowietrzna.

Cena nieruchomości:

Aktualna wartość rynkowa prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr: 1077/4 i 1192/4 w Słomnikach wynosi 100 580,00 zł (słownie: sto tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł) netto.

Do zbycia ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów
i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Informacje dotyczące sprzedaży:

Nieruchomość składająca się z działek nr 1077/4 i nr 1192/4 poł. w Słomnikach będzie przedmiotem sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2: 6 tygodni od publikacji wykazu.

 

Słomniki, dnia 21.02.2022 r.