Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 7 lutego 2022r. o godz. 15.00.
Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie oraz opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Słomnikach na 2022 rok.
 5. Omówienie oraz opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2022 r.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słomniki.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXIV/433/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 30 grudnia 2021r. Uchwała Budżetowa Gminy Słomniki na 2022 rok.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2022 r.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych
 13. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.