Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 15.00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Ustalenie kworum.

 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w roku 2020

 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2020

 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025

 8. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.

 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.

 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035

 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i inwestycyjne.

 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Słomniki na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

 15. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach współfinansowania oraz przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Powiatu Krakowskiego.

 16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego

 17. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.

 18. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 19. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Słomnikach

                inż. Grzegorz Płażek