samochód strażacki

Świadczenie ratownicze dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych - na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 200 zł, która będzie podlega corocznej waloryzacji do dnia 1 marca każdego roku.

Komu przysługuje świadczenie:

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

1)      czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

 • w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat;
 • w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat;

2)      oraz osiągnął:

 • w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,
 • w przypadku kobiet  – 60 rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

1)      od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,

2)      od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków (KM PSP Kraków wyjaśnia, że w zasobie archiwalnym informacji ze zdarzeń częściowo posiada potwierdzenie udziału strażaków OSP w akcjach ratowniczych,

3        do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków,

 Zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków: 

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (Burmistrz, Starosta, pracownik Urzędu Miasta i Gminy bądź Starostwa Powiatowego, Dyrektor Szkoły, Radny Gminny bądź Powiatowy, Sołtys, Komendant Powiatowy PSP lub Policji itp.).

Dopuszcza się więcej niż trzech świadków, w przypadku gdy osoby pełniły swoją funkcję tylko przez fragment okresu bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych - wskazanego przez wnioskującego o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Świadkiem nie może być:

1) małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
2) osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
3) osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
4)  osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pisemne oświadczenie świadków, podlega weryfikacji przez Burmistrza Gminy Słomniki pod względem jego wiarygodności, a następnie jest zwracane wnioskodawcy. W przypadku, gdy Słomniki, to za ten okres czasu oświadczenie weryfikuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby tej jednostki.

Jak uzyskać świadczenie ratownicze OSP:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek
 2. Znajdź co najmniej 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Ważne: osoba ta może poświadczać tylko czasookres, w którym pełniła funkcję publiczną lub w którym była zatrudniona w urzędzie.
 3. Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenia o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych. 
 4. Uzyskaj dodatkowe dokumenty potwierdzające Twój udział w akcjach ratowniczych i członkostwo w OSP (pismo potwierdzające lata Twojego członkostwa i w OSP i udziału akcjach ratowniczych podpisane przez naczelnika lub prezesa Twojej OSP)
 5. Umów się, a następne udaj do Urzędu Miejskiego w Słomnikach w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków przez Burmistrza Gminy Słomniki
 6. Do Burmistrza Gminy Słomniki należy złożyć:
  1. wypełnione podanie o przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń;
  2. wypełnione oświadczenia świadków (co najmniej 3)
  3. dodatkowe dokumenty potwierdzające Twój udział w akcjach ratowniczych i członkostwo w OSP (pismo potwierdzające lata Twojego członkostwa i w OSP i udziału akcjach ratowniczych podpisane przez naczelnika lub prezesa Twojej OSP)

Podanie i oświadczenia do pobrania poniżej lub u sekretarza gminy Słomniki, pok. Nr 6 w Urzędzie Miejskim w Słomnikach

 1. Po uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń przez Burmistrza Gminy Słomniki, dostarcz oryginały oświadczeń oraz wypełnionym wnioskiem o przyznanie świadczenia ratowniczego do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie
 2. Po dostarczeniu kompletu dokumentów oczekuj na doręczenie decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie potwierdzającej przyznanie świadczenia.

Kiedy następuje wypłata?

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze.

Osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (do dnia 30 września 2022 r.) nabywa prawo do świadczenia z wyrównaniem do dnia wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (od 1 stycznia 2022 r.).