zdjęcie burmistrza siedzącego przy biurku

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w roku 2022.

Zadania inwestycyjne w 2022r.:

 1. Zakończono budowę nowego budynku  Szkoły Podstawowej  w Niedźwiedziu.

Dofinansowanie PFRON – 300 000 zł

MEN pierwsze wyposażenie – 109 000 zł

 1. Budowa ujęcia wody w Wężerowie

Dofinansowanie Polski Ład I  -  1 106 000 zł,

 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Orłowie

Dofinansowanie RFIL –  500 000 zł

 1. Remont konserwatorski kapliczki domkowej na Sosnówce

Dofinansowanie z programu „Kapliczki Powiatu Krakowskiego” 25 000 zł

 1. Remont konserwatorski pomnika Ofiar Faszyzmu w Słomnikach

Dofinansowanie z programu Małopolska Pamięta 13 000 zł

 1. Konserwacja twarzy, dłoni i aniołka figury Matki Boskiej w kapliczce na Rynku w Słomnikach
 2. Budowa wolnostojącej altany z wyposażeniem w tężnie solankową–park w Rynku Dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie tężnie solankowe” 98 500 zł
 3. Rewitalizacja placu zabaw na ul. Rzeźniczej

LGD – dofinansowanie 25 000 zł

 1. Rewitalizacja Parku w Rynku w Słomnikach

LGD – dofinansowanie 172 000 zł

 1. Budowa strefy rekreacji w Kępie przy świetlicy

Dofinansowanie w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”  13 000 zł

 1. Przebudowa placu zabaw w Prandocinie przy Szkole

Finansowanie z programu przeciwalkoholowego – 55 000 zł

 1. Budowa placów zabaw w miejscowości Prandocin Iły i miejscowości Wesoła.

Dofinansowanie LGD 70 000 zł

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Waganowicach

- Ministerstwo Sportu 340 000 zł

- PFRON 210 000zł

- Polski Ład II 590 000zł

 1. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w szkole w Smrokowie

Dofinansowanie z projektu grantowego „Dostępny samorząd”  PFRON 54 000 zł

 1. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Waganowicach

Dofinansowanie w ramach programu „Małopolskie świetlice wiejskie” 16 800 zł

 1. Modernizacja stołówek w ZSO Słomniki i ZS Smroków

Dofinansowanie z programu „Posiłek w szkole i domu” 160 000 zł

 1. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej do Szkoły w Smrokowie
 2. Remont pomieszczeń szatni w Zespole Szkół w Słomnikach.
 3. Elewacja budynku na boisku w Muniakowicach
 4. Remont pokrycia dachowego hali sportowej w Słomnikach

Inwestycje w trakcie realizacji:

 1. Przebudowa Rynku w Słomnikach

     Dofinansowanie:

     - RFIL - uzyskano 800 000zł

     - Polski Ład I - uzyskano 3 500 000zł

 1. Kompleksowa przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach

      Dofinansowanie RPO -  3 900 000zł

 1. Modernizacja ZS w Waganowicach poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa budynku szkoły.

Dofinansowanie Polski Ład 900 000zł

Wykonana dokumentacja techniczna dla inwestycji:

 • przebudowa i remont budynku po PKP przy ulicy Kolejowej w Słomnikach
 • budowa zadaszeń placu targowego- wiat handlowych w Słomnikach z infrastrukturą techniczną - Zielony Bazarek
 • budowa siłowni plenerowych w Prandocinie i Waganowicach
 • budowa stref rekreacji w Słomnikach ul. Niecała, ul. Norwida i ul. 3Maja przy skateparku

W trakcie realizacji dokumentacja projektowo – kosztorysowa  na zadania:

 • budowa świetlicy wiejskiej w m. Wesoła
 • adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Prandocinie na pomieszczenia filii Biblioteki Publicznej
 • projekt Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z mieszkaniami chronionymi w Miłocicach

Inwestycje drogowe w 2022r.

Drogi gminne:

Remont dróg rolniczych /FOGR – dofinansowanie 242 000zł/:

       - Remont drogi dojazdowej do pól Trątnowice 630 mb

       - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej Brończyce - Granów 400 mb

 

Drogi gminne - Polski Ład II

      - Remont drogi gminnej w miejscowościach Kępa, Niedźwiedź, Trątnowice –3,922 km

      - Remont drogi gminnej  w miejscowościach Ratajów i Niedźwiedź – 0,979 km

      - Remont drogi gminnej w miejscowościach Wężerów, Iły i Muniakowice - 4,102 km

      - Remont drogi gminnej w miejscowości Lipna Wola – 1,399 km

Remont dróg gminnych:

- Remont nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na długości 950 mb na drodze gminnej nr 601795K na odcinku od drogi w Ojrzanowie w m. Prandocin Iły do drogi „Młyńskiej” w m. Januszowice.

- Remont nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na długości 380 mb na drodze gminnej wzdłuż torów PKP w m. Kacice.

- Remont nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na długości 700 mb na drodze gminnej wzdłuż drogi ekspresowej S7 w m. Kacice.

- Remont poboczy przy drodze gminnej w m. Prandocin Wysiołek na długości 590mb.

Ulice gminne Polski Ład I:

- Budowa drogi od ul. Św.JPII – ul. Bema

- Rozbudowa ul. Żeromskiego

- Budowa drogi od ul. Kolejowej do ul. Mirka – zakończenie w 2023r.

- Droga od ul. Św. JPII  do ul. Poniatowskiego - wykonanie na rok 2023r.

Parkingi gminne

- Wzdłuż drogi gminnej w m. Kacice w obrębie kaplicy i remizy OSP

- Za strzelnicą w m. Słomniki

Dodatkowe prace:

- Wykonano utwardzenie drogi do P. Cacały w miejscowości Orłów na długości ok. 220mb.

- Odtworzono rów w m. Januszowice (za szkołą w Kacicach) od drogi powiatowej do rzeki Szreniawa na dł. 240 mb

- Słomniki, ul. Karpacka – usunięto obiekt betonowy i zasypano szacht

- Słomniki, ul. Poniatowskiego – odnowiono linie poziome na ścieżce rowerowej

- Przedłużono przepust pod drogą gminna na skrzyżowaniu z drogą powiatową w m. Czechy.

- Udrożniono rowy melioracyjne w miejscowości Smroków na dł. 350m i Prandocin Wysiołek na dł. 450m

- Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych

- Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2022/2023

- Udrożniono rowy w Miłocicach: na skrzyżowaniu za wiaduktem kolejowym i koło stawu

Dofinansowanie RFRD

Został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie na remont dróg w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

„Remont drogi gminnej nr 601775K w km 0+000 - 1+211 w miejscowości Czechy”

„Remont drogi gminnej nr 601765K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+826, na odcinku II - w km od 0+830 do km 1+140 w miejscowości Prandocin Wysiołek”

Dofinansowanie PROW

Złożono wniosek na „Przebudowę drogi gminnej nr 601799K  wraz z przebudową odcinka drogi wewnętrznej dł. 58 mb na dz. nr 166/2 w m. Orłów, gm. Słomniki”

Drogi powiatowe

 1. Remont ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 2. Utwardzone pobocze w Smrokowie 410 mb
 3. Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem kapitalnym utwardzonego pobocza w miejscowości Wężerów
 4. Wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania pn.: „Remont ul. Słowackiego w Słomnikach”

Zadania w trakcie realizacji:

 • Odcinek drogi powiatowej od jednostki wojskowej do drogi Kocmyrzowskiej w Niedźwiedziu
 • Droga obronna od E7 do jednostki wojskowej w Zaborzu
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice

Wnioski złożone do ZDPK i zrealizowane w zakresie BRD:

 1. Wykonanie oznakowania poziomego liniami P1-P7b w Kacicach
 2. Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych kasetonem D6 Polanowice Kolonia

Wnioski do IS na rok 2023

 1. Remont utwardzonego pobocza w ciągu DP nr 2162K w miejscowości Wężerów – długość 0,413 km
 2. Remont ul. Słowackiego w Słomnikach DP nr 2197K – długość 0,330 km
 3. Remont drogi powiatowej nr 1173K w m. Lipna Wola - długość 1,5 km

Drogi wojewódzkie

W trakcie budowy chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice.

Termin wykonania: 11.06.2023r.

 Komunikacja publiczna BUS

 - Kontynuacja transportu publicznego na linii: Słomniki Osiedle – Niedźwiedź PKP

 - Uruchomiona została nowa linia: Słomniki Osiedle – Smroków szkoła

 - Od 01.09.2022 uruchomiona została trzecia linia BUS:  Słomniki Osiedle – Janikowice

Złożono wnioski do Wojewody Małopolskiego i uzyskano  dofinansowanie linii BUS w roku 2023 na trasach:

- Słomniki – stacja PKP Niedźwiedź

- Słomniki – Janikowice

- Słomniki - Smroków

Oświetlenie uliczne

Montaż 19 słupów stalowych wraz z lampami solarnymi:

 • Januszowice droga powiatowa nr 2142K w ilości 5 szt.
 • Kacice droga powiatowa nr 2141K w ilości 2 szt.
 • Niedźwiedź 2 szt.
 • Lipna Wola 2 szt.
 • Januszowice przy drodze gminnej w ilości 5 szt.
 • Smroków przy drodze gminnej w ilości 3 szt.

Wykonanie projektu budowlanego i technicznego budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 7 w miejscowości Wesoła – w trakcie realizacji

Oświetlenie przejścia dla pieszych w miejscowości Wesoła

Dofinansowanie w ramach programu ,,Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.  19 500 zł

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska:

Zadania wodociągowe;

 1. Przebudowa obiektów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Słomniki -ujęcie wody Kępa oraz zbiornik wody w Trątnowicach.
 2. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Smroków

Zadania kanalizacyjne;

 1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Słomnikach – osiedle na ul. Słonecznej.
 2. Zakup samochodu asenizacyjnego

Projekty wod – kan gotowe:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach od ulicy Św. Jana Pawła II do ul Bema.
 2. Budowa kanalizacji sanitarnej Januszowice w stronę Prandocina

Dokumentacja wod – kan w przygotowaniu:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Krakowskiej w Słomnikach.

Bezpieczeństwo - Ochotnicze Straże Pożarne

 1. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów
 2. Zakup dwuczęściowych ubrań specjalnych wraz z hełmami dla OSP w Smrokowie w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” - dofinansowanie 6300 zł
 3. Zakup odzieży specjalistycznej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słomnik, Wężerowa, Waganowic i Miłocic ze środków Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie 37 000 zł
 4. Remont remizy OSP w Kacicach

Dofinansowanie w ramach programu „Małopolskie OSP 2022” 45 000 zł

 1. Dofinansowanie dla drużyn MDP w KM PSP w Krakowie dla OSP Słomniki, Miłocice, Niedźwiedź, Waganowice, Prandocin, Kacice, Wężerów
 2. II Powiatowe halowe zawody sportowo – pożarnicze drużyn MDP w Słomnikach
 3. Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Muniakowicach
 4. Uroczystość 70 lecia OSP Waganowice – włączenie jednostki do KSRG
 5. Ćwiczenia ewakuacyjne w  SP Niedźwiedź

Stan epidemii COVID 19.

Szczepienia w Gminie Słomniki w 2022r.:

 • Ilość mieszkańców: 13 557
 • Procent osób w pełni zaszczepionych: 60%

Wojna na Ukrainie.

System pomocy uchodźcom z Ukrainy:

 • miejsca zakwaterowania deklarowane przez Gminę
 • w domach prywatnych znajduje się ok. 160 osób
 • działania urzędu:

- rejestracja uchodźców w systemie PESEL – ok. 700 osób

- organizacja dożywiania

- świadczenia 300+

- świadczenie 40+ dla osób przyjmujących uchodźców w domach prywatnych

- przyjęcie dzieci do szkół

Realizacja zadań bieżących:

 • Uruchomiony został monitoring miejski- 28 kamer
 • Gmina Słomniki przystąpiła do programu Gmina Przyjazna Seniorom.
 • W otwartych konkursach ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury i sportu ogłoszonych 8 lutego br. podpisano 33 umowy: 15 z dziedziny kultury fizycznej na łączną kwotę 500 000 zł; 18 z dziedziny kultury 100 000 zł.
 • Diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu zgłoszonego do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina
 • Zorganizowanie kolonii w miejscowości nadmorskiej w roku 2022 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
 • W okresie letnim uruchomione zostało kąpielisko w Januszowicach
 • Rozpoczęto proces wprowadzania nazw ulic w Niedźwiedziu
 • Dokonano zmiany regulaminu placu targowego oraz wydzielono miejsce pod sprzedaż bezpośrednią dla rolników
 • Wywóz i utylizacja odpadów zawierających azbest - wywieziono 91,14 ton eternitu za kwotę 41.883,26 zł
 • Wykonano nowe tablice informacyjne w Słomnikach i na terenie wiejskim
 • Zakończono regulację stanu prawnego drogi w Miłocicach przy domkach nauczycielskich, oraz drogi przy cmentarzu Prandocin
 • Dodatek węglowy – aktualnie złożono już ponad 4200 wniosków.
 • Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla uprawnionych mieszkańców – wydano 820 zaświadczeń
 • Przystąpienie do Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska – powołanie stowarzyszenia
 • Przystąpienie do Stowarzyszenia LGD Korona Północnego Krakowa
 • Wydawnictwa: „Żyj aktywnie i zdrowo w Gminie Słomniki”, „Kulinarne tradycje Ziemi Słomnickiej” dofinansowanie z LGD 52 000 zł
 • W ramach programu „Aktywna tablica” dla SP Prandocin pozyskano 35 000zł
 • W ramach programu „Poznaj Polskę 2022” pozyskano 86 000 zł dla SP Kacice, SP Niedźwiedź, ZSO Słomniki, ZS Smroków
 • Gazyfikacja gminy

Sprawy majątkowe

Akty notarialne:

 1. Kupno działki nr 7/2 o pow. 0,0513ha położonej w Szczepanowicach pod drogę gminną za kwotę 10 000zł
 2. Nieodpłatne przekazanie przez SKR Zaborze działki nr 134/4 o pow. 0,1585ha, o wartości 95 465zł na rzecz Gminy Słomniki
 3. Zakup działki nr 1160/16 o pow. 0,5336ha położonej w Słomnikach na ul. Niecałej za kwotę 21 133zł
 4. Zakup działki nr 105/4 w Orłowie pod drogę za kwotę 22 127zł
 5. Sprzedaż mieszkania o pow. 33,4m2 ul. Kolejowa 3 za cenę 20 323,60 zł na rzecz najemcy
 6. Zamiana działki nr 72 o pow. 0,4ha na działkę nr 75 o pow. 0,505ha w Słomnikach
 7. Zamiana działki 1091/9 o pow. 0,0262ha na działkę 1092/15 o pow. 0,0119ha za dopłatą w wysokości 12 734,22zł
 8. Umowa ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 381/17 za opłatą wynoszącą 3008,58 zł
 9. Sprzedaż mieszkania w bloku nr 3 ul. Św. Jana Pawła II o pow. 33m2 na rzecz najemcy za kwotę 20 182,80 zł
 10. Sprzedaż działki nr 52  o pow.  0,0370 ha  zabudowanej budynkiem starej remizy w Niedźwiedziu za cenę 69 249 zł
 11. Sprzedaż działek niezabudowanych nr 1077/4 o pow. 0,1024 ha oraz nr 1192/4 o pow. 0,0584 ha   położonych w Słomnikach przy ul. Chełmońskiego za cenę     126 210,30 zł
 12. Wymiana działek przy stawie w Januszowicach 349/10 i 349/12
 13. Zakup działek w Miłocicach – regulacja stanu prawnego drogi do domków nauczycielskich- dz. 508/1 za 1518,00 zł, dz. 507/1 za 8 842,00 zł, dz. 504/1 za 26 834 zł
 14. Sprzedaż w wyniku przetargu dz. 350/6-350/11 Prandocin Iły za kwotę 499 380 zł
 15. Komunalizacja dz. 178/2 Prandocin Iły nabycie przez Gminę Słomniki z mocy prawa z dniem 1.07.2000 r. decyzja z dnia 04.05.2022
 16. Zamiana dz. 72 z dz. 75 Słomniki (pod projektowaną drogę) bez dopłat w rejonie ul. Mirka i ul. Kolejowej

Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 • Wykonano punktową zmianę studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Prandocin Wysiołek, Januszowice i Kacice w związku z planowaną budową i przebudową linii wysokiego napięcia Słomniki – Skała,
 • Wykonano zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki -  Waganowice
 • Rozpoczęto opracowywanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki - obszar w miejscowości Słomniki i Prandocin Iły

Program Czyste Powietrze

 • Wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie w 2022r.: 153
 • Pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 140

Ekointerwencje

 • Kontrole palenisk: ogółem wykonano 151 kontroli

CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

 • Ilość złożonych deklaracji za pośrednictwem urzędu - 3278

Prace remontowe:

 • Wymiana części rynien i rur spustowych na budynku MGCK.
 • Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Kacicach (malowanie klas lekcyjnych);
 • Prace remontowe w pomieszczeniu mieszkalnym w Zespole Szkół w Słomnikach (wyburzenie ścianek działowych i wzmocnienie stropu).
 • Obcinka drzew przy parkingu przy drodze E77 w Prandocinie.
 • Prace remontowo-naprawcze w Urzędzie Miejskim: malowanie 4 pokoi
 • Pozimowy przegląd wszystkich placów zabaw na terenie gminy Słomniki.
 • Malowanie miejsc do handlu na placu targowym w Słomnikach oraz montaż tablic informacyjnych.
 • Prace remontowe w mieszkaniach socjalnych: naprawa drzwi wejściowych, wymiana żarówek, naprawa toalet.
 • Naprawa dróg asfaltem i montaż znaków drogowych na drogach gminnych.
 • Naprawa ogrodzenia, czyszczenie i malowanie ogrodzenia nowego placu zabaw w Prandocinie Iłach.
 • Naprawa kostki brukowej na Rynku w Słomnikach.
 • Naprawa ławek przy MGCK w Słomnikach.
 • Montaż ławek w parku przy MGCK w Słomnikach.
 • Montaż bramek sportowych oraz naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Rzeźniczej w Słomnikach.
 • Przeglądy wszystkich placów zabaw na terenie gminy, naprawy usterek.
 • Podcinka drzew i krzewów na terenie urzędu, podcinka zarośli na terenie Rynku i przy ul. Słowackiego.
 • Naprawa schodów na Rynku w Słomnikach
 • Montaż kraty na przepuście przy ul. Krakowskiej w Słomnikach
 • Montaż boi na kąpielisku w Januszowicach
 • Koszenie terenów gminnych: teren przy urzędzie miejskim, skatepark, Strefa rekreacji w Januszowicach, stara szkoła, LKS Słomniczanka, przy starej szkole w Szczepanowicach, na promenadzie w Słomnikach
 • Remont garażu w remizie OSP Trątnowice
 • Sadzenie drzewek na terenie oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 • Naprawa siatek ochronnych na orliku w Smrokowie
 • Malowanie zniszczonej elewacji budynku na skateparku w Słomnikach
 • Malowanie sali w świetlicy wiejskiej w Brończycach
 • Demontaż ławek w parku w Słomnikach.
 • Położenie płytek na kominku w świetlicy wiejskiej w Kępie.
 • Naprawa karuzeli i zjeżdżalni na placu zabaw w Polanowicach
 • Malowanie kominka w świetlicy wiejskiej w Polanowicach
 • Układanie płytek chodnikowych na ścieżce obok szkoły w Waganowicach.

 Praca Rady i Urzędu Miejskiego:

 • Ilość posiedzeń Rady Miejskiej – wszystkich 40, 10 posiedzeń wspólnych komisji, 10 sesji
 • Ilość podjętych uchwał – 140
 • Wydanych zarządzeń Burmistrza - 150
 • Liczba wydanych aktów stanu cywilnego - 1123
 • Liczba urodzeń – 194
 • Liczba zgonów – 132
 • Ilość sporządzonych aktów małżeństwa - 43
 • Liczba wydanych dowodów osobistych - 1088
 • Liczba zameldowań na pobyt stały - 393
 • Wypisy, wyrysy, zaświadczenia z MPZP – 433
 • Wstępne projekty podziałowe – 76
 • W ramach scalenia gruntów do podpisania przygotowano 59 protokołów porozumień z właścicielami działek
 • Postępowania w sprawie opłaty planistycznej - 22
 • Sprawdzenie kart i wydanie decyzji (nakazów) przy wymiarze podatków - 6657
 • Wysłane upomnienia - 1472
 • Tytuły wykonawcze wystawione do Urzędów Skarbowych - 223
 • Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy - 998
 • Ilość nadanych numerów tymczasowych i stałych - 125
 • Ilość postępowań przetargowych – 27
 • Weryfikacja wniosków w sprawie dodatków emerytalnych dla strażaków OSP-100
 • Zwrot podatku akcyzowego – 850 decyzji
 • Dodatek paliwowy /węgiel, pellet, gaz,olej/ – 4200 wniosków
 • Ilość wydanych zaświadczeń uprawniających do zakupu węgla - 820
 • Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej - 13 500
 • Korespondencja wychodząca – 11 500
 • Liczba informacji publicznych - 75

Bardzo dziękuję za dobrą współpracę, a na Nowy 2023 Rok życzę wszystkim radnym oraz mieszkańcom gminy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

 Dziękuję

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel