Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 31.03.2023 – 11.05.2023.

Spotkania i uroczystości

 1. Uroczystość poświęcona Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 2. Udział w uroczystości Dnia Strażaka w Niedźwiedziu
 3. Udział w Święcie Patrona w Niedźwiedziu
 4. Koncert Szkoły Muzycznej
 5. Spotkanie Świąteczne w Przedszkolu Samorządowym w Słomnikach
 6. Udział w Wiosennym Festiwalu Kulinarnym organizowanym przez LGD Korona Północnego Krakowa – Gminę Słomniki reprezentowały KGW Miłocice i KGW Wesołe Kumoszki z Granowa
 7. Udział w spotkaniu przedstawicieli wszystkich stowarzyszeń ZIT należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa – propozycje podziału środków w ramach programu FEM na lata 2021 - 2027
 8. Udział w konferencji na temat współpracy z Metropolią Krakowską – wniosek o zwiększenie częstotliwości kursów MPK
 9. Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska
 10. Spotkanie robocze dotyczące przygotowania gminnych zawodów sportowo – pożarniczych
 11. Udział w spotkaniu z Zarządem Powiatu Krakowskiego:

 – współpraca z Komendą Powiatową Policji,

- współpraca z Komendą Miejską PSP,

- realizacja programu dotyczącego opieki wytchnieniowej,

- propozycja Starosty Krakowskiego dotycząca powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej dla Powiatu Krakowskiego

 1. Udział w konferencji na temat transformacji energetycznej oraz zarządzania zasobami energetycznymi w gminach
 2. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski:

 – planowane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- sytuacja finansowa małopolskich gmin

- regionalny plan transportowy

 1. Udział w zebraniu Walnym LGD Jurajska Kraina

 Drogi gminne:

Podpisano umowę na remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki:

Wykonawca: Firma Robót Ziemnych Prace Remontowo – Budowlane, Katarzyna Górnikowska, Wilków 84, 32-010 Kocmyrzów

Wartość zadania: 93.172,50 zł

Termin wykonania: do 7 czerwca br.

 Trwają prace przy robotach drogowych:

 1. Budowa drogi gminnej od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 2. Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną
 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Brończyce i Waganowice

Prace drobne:

 1. Dostarczono 4 samochody po 25t kamienia na drogę w Wężerowie wzdłuż torów kolejowych (do Wojtala) na kwotę 7.675,20 zł
 2. Zebrano pobocza przy drodze gminnej Szczepanowice–Kolonia na kwotę 9 225 zł.
 3. Zlecono wykonanie dokumentacji na remont drogi w Miłocicach nr 553 na odcinku od mostu do rzeki Szreniawa wzdłuż domków nauczycielskich.

 

Oświetlenie drogowe

Zawarto umowę na realizację zadania pn. „Montaż słupów stalowych wraz z lampami solarnymi w miejscowości Januszowice- 3 szt. /droga do stawu/ i Polanowice- 3 szt. HBP z funduszu wiejskiego/” na kwotę 25.830 zł. Planowany termin wykonania: 30.06.2023 r.

Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha, Krępa 131A, 32-075 Gołcza.

Drogi powiatowe:

 1. Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach” - najtańsza oferta firmy FPHT TRANSFIG Wiesław Figa, Podświerkle 62, 32-061 Przeginia Duchowna na kwotę 813.395,85 zł
 2. Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1173K w m. Lipna Wola” – najtańsza oferta firmy COLAS POLSKA ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie na kwotę 835 432,00 zł
 3. Wybór najkorzystniejszej oferty dla zadania: Budowa drogi powiatowej od skrzyżowania z DK7 do składu Niedźwiedź – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL ul. Salwatorska 14 Kraków, 32 041 500 brutto,

 INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ ZGKiM

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandocin Wysiołek

- podpisano umowę na realizacje zadania z firmą BOGUSŁAW SZERER PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ELTRENCH  z Krakowa,

- termin wykonania – 08.11.2023r

- kwota za zadanie to 196 098,52  zł (brutto)  

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wężerów

- podpisano umowę na realizacje zadania z firmą BOGUSŁAW SZERER PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ELTRENCH  z Krakowa,

      - termin wykonania – 08.11.2023r

- kwota za zadanie to 349 732,91 zł (brutto)

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin Iły i Prandocin

- podpisano umowę na realizacje zadania z firmą MOL BUD Dariusz Molong,

- termin wykonania – 12.10.2023r

- kwota za zadanie to 921 999,30 zł (brutto)

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki przy nowej drodze od ul Jana Pawła II w kierunku ul Bema (za przedszkolem)

- podpisano umowę na realizacje zadania z firmą PAWLIMEX Paweł Wojak, Limanowa

- termin wykonania – 05.11.2023r

- kwota za zadanie to 298 135,60 zł (brutto)

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki, ul. Krakowska- strona północna

- podpisano umowę na realizacje zadania z; Zakład Usług Projektowych inż. J Matla

- termin wykonania – 15.12.2023r

- kwota za zadanie to 67 650,00 zł (brutto)

 ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ZGKiM W SŁOMNIKACH

ZGKiM w Słomnikach obecnie realizuje działania we własnym zakresie tj.;

- prace porządkowe na terenie miasta Słomniki po okresie zimowym – etap końcowy

- koszenie trawy na terenie miasta oraz placów zabaw i poboczy – rozpoczęcie działań

Przetargi:

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki w II półroczu 2023 r.

W zakresie części 1 odbiór odpadów wpłynęły 3 oferty

W zakresie części 2 odbiór wystawek wpłynęły 3 oferty

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu budynku przy ulicy Krakowskiej 50 w Słomnikach /PKP Słomniki Miasto/

Złożono 7 ofert. Najtańsza oferta firmy ARMAX Sp. z o.o., Starachowice 1-go Maja 13, 27-200 opiewa na kwotę 57 298,05 zł.

 1. Zorganizowanie kolonii w miejscowości nadmorskiej w roku 2023 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Jedyna złożona oferta Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce opiewa na kwotę 60 000,00 zł

 1. Dostawa sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” - dostawa sprzętu komputerowego

Najtańsza oferta w kwocie 181 732,50 zł została złożona przez firmę Alvenica Sp.z o.o., Kraków Władysława Jagiełły 26/3

 1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji architektonicznej dla zadania - Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach
 2. Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych /Ratajów, Orłów, Kępa, Kleśnia, Trątnowice/

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na błąd w dokumentacji uniemożliwiający prawidłową realizację zamówienie. Do ponownego postępowania dołączona zostanie droga w Polanowicach

 1. Ocieplenie stropu budynku MGCK przy ul. Wolności 4 w Słomnikach

Najtańsza oferta w kwocie 94 868 zł złożyła firma Stambud u. Św. Wojciecha 32-085 Modlnica

Złożone wnioski i uzyskane dofinansowania:

 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wartość projektu 27.000,00 zł, wartość dofinansowanie 25.000,00 zł.
 2. Otrzymanie dofinansowania w kwocie 20.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Proszowskiej w Słomnikach w ramach programu ,,Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Realizacja zadania zostanie przeprowadzona przez Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie do końca 2023 roku. Udział Gminy Słomniki wynosić będzie 000 zł.
 3. Udzielenie pomocy finansowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2023” na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Waganowicach. Kwota wsparcia wynosi 45.000,00 zł.
 4. Program „Maluch+” – gminie Słomniki zostały przyznane środki w wysokości 2.035.025 na utworzenie 50 miejsc w żłobku zł oraz w wysokości 504.800 zł na funkcjonowanie żłobka.  Utworzenie (wybudowanie) żłobka musi zakończyć się do 30.06.2026 roku.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

 • wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie: 12
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 5
 • wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 7

Ważny komunikat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Urząd Miejski w Słomnikach  nie promują konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych. Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy realizujących usługi, dostawy, roboty budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Przypominamy kotły pozaklasowe powinny zostać wymienione do końca kwietnia 2024r.

Sprawy bieżące:

 1. Przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego –Rozpoczął się odbiór końcowy inwestycji.
 2. Trwają roboty budowlane  związane z modernizacją ZS w Waganowicach, II Etap- Rozbudowa budynku szkoły o klatkę schodową i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po mieszkaniach.
 3. Trwają roboty związane z  remontem  sali świetlicy w Prandocinie.
 4. Podpisana została umowa na roboty budowlane przy budynku gospodarczym w Zaborzu w zakresie rozbiórki części budynku.
 5. Podpisano umowy na budowę i przebudowę placów zabaw w Słomnikach ul. 3 Maja, ul. Krasińskiego, ul. Niecała. Przekazano place budowy. Rozpoczęły się roboty na placu przy ulicy 3 Maja i ul. Krasińskiego. Przy ulicy Niecałej wykonawca rozpocznie roboty pod koniec maja z uwagi na podmokły teren.
 6. Trwają spotkania z mieszkańcami gminy Słomniki w ramach akcji Urząd Miejski w Słomnikach – konsultacje w terenie. W ostatnim okresie odbyły się spotkania w Polanowicach i Zaborzu. Mieszkańcy mogli uzyskać informacje z zakresu programu Czyste Powietrze, Ogólnopolskiej Karty Seniora, ewidencji zbiorników bezodpływowych
 7. Na wszystkich placach zabaw w naszej gminie zamontowano nowe regulaminy placów zabaw. Trwają przeglądy techniczne i wymiana certyfikowanego piasku w piaskownicach.
 8. Rozpoczęto trzeci sezon wypożyczalni sprzętu pływającego w strefie rekreacji w Januszowicach, w czerwcu nastąpi  uruchomienie kąpieliska.
 9. W ramach projektu PRFON „Dostępny samorząd – granty” otrzymaliśmy dofinansowanie na komplet tablic informacyjnych do urzędu miejskiego, które będą także opatrzone alfabetem Braille’a. Wartość zamówienia 13 000 zł, 100% dofinansowania.
 10. Zawarto umowę na wykonanie, dostawę oraz montaż mebli kuchennych wraz z zabudową AGD do świetlicy wiejskiej w Kacicach na kwotę 21.255 zł. Planowany termin wykonania: 07.06.2023 r.

Wykonawca – MEBLE TOM Tomasz Glaba, Przybysławice 103, 32-241 Kozłów.

 1. Ankiety dotyczące obowiązku zgłoszenia szamba

- szacunkowa ilość zbiorników bezodpływowych w gminie - 2631

- ilość zgłoszonych - 1640

- ilość brakujących - 991

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Wywóz odpadów wielkogabarytowych na PSZOK z mieszkań socjalnych
 • Transport starych regałów na PSZOK z biblioteki w Niedźwiedziu
 • Naprawa wentylatorów na sali gimnastycznej w Prandocinie
 • Transport asfaltu do łatania dróg z Tarnowa
 • Malowanie pomieszczeń UM
 • Malowanie dwóch pomieszczeń w siedzibie Caritas
 • Naprawa ławek na placu zabaw Niedźwiedź
 • Naprawa ogrodzenia na placu zabaw ul. Rzeźnicza
 • Przeglądy i drobne remonty na wszystkich placach zabaw
 • Montaż regulaminów na placach zabaw
 • Montaż znaków drogowych
 • Wycinka drzew oraz przewóz płytek chodnikowych w Polanowicach
 • Sadzenie drzewek 12 sztuk
 • Transport drzewek dla szkoły w Niedźwiedziu
 • Wywóz śmieci i ustawianie bojek - kąpielisko
 • Transport ławek, stołów, namiotów do szkoły w Waganowicach
 • Ustawienie koszy na śmieci ul. Okrzei i ul. Krakowska
 • Koszenie trawy skatepark, kąpielisko, teren UM, mieszkania socjalne ul. Kościuszki
 • Przygotowania do uroczystości 3 Maja
 • Malowanie ścian w OSP Słomniki
 • Obcinka drzew kąpielisko Januszowice
 • Wycinka drzew i krzewów Miłocice

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel