Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 24.02.2023 – 30.03.2023.

Spotkania i uroczystości

 1. Gminne halowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych w Waganowicach – eliminacje do zawodów powiatowych
 2. Kontynuacja zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP – Kacice, Prandocin, Janikowice, Muniakowice,
 3. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSPRP- podsumowanie zebrań walnych, plan działań na 2023r.
 4. Udział w spotkaniu na temat Klastra Energii w Kocmyrzowie – możliwość pozyskania środków na OZE
 5. Spotkanie z Panią Poseł Elżbietą Duda – przyznanie dotacji z MSWiA na nowy samochód pożarniczy dla OSP Waganowice w wysokości 550 000zł
 6. Wybory sołtysa wsi Miłocice – Pani Małgorzata Mucha
 7. Udział w małopolskiej konferencji na temat Srebrnej Gospodarki
 8. Udział w uroczystości poświęconej rocznicy 160 lecia Powstania Styczniowego w Goszczy
 9. Udział w święcie Patrona Szkoły i Św. Michała Archanioła w ZSO w Słomnikach
 10. Udział w konferencji na temat Planu Zrównoważonej Mobilności
 11. Udział w roboczym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim na temat listy projektów do realizacji poprzez Stowarzyszenie Otulina Podkrakowska
 12. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski – zmiany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, sytuacja finansowa małopolskich gmin, regionalny plan transportu , inwestycje drogowe - plany naboru wniosków, prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 13. Udział w zebraniu Walnym LGD Jurajska Kraina
 14. Udział w uroczystej gali wręczenia Angelusów 2023 z udziałem Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Marszałka WM Łukasza Smółki i Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki
 15. Udział w posiedzeniu komisji bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Słomnikach
 16. Udział w posiedzeniu komisji skarg i wniosków Rady Miejskiej w Słomnikach
 17. Udział w uroczystym przekazaniu promes na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Waganowice w KM PSP w Krakowie

 Drogi gminne:

 1. Złożone wnioski na dofinansowanie zadań drogowych:

- Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na przebudowę dróg rolniczych:

 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce nr 549/9 i 549/4 w miejscowości Smroków
 • Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce nr 425 w miejscowości Niedźwiedź

- Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie budowy przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem oraz remontem istniejących chodników w ciągu drogi prowadzącej do budynku Urzędu od ul. św. Jana Pawła II.

 1. Zlecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remonty dróg /w kamieniu/:

- Remont drogi wewnętrznej w Niedźwiedziu koło „czworaków”

- Remont drogi wewnętrznej w Orłowie do posesji nr 1

- Remont drogi wewnętrznej w Trątnowicach do posesji nr 8

- Remont drogi wewnętrznej w Ratajowie (Kleśnia przy lesie)

- Remont drogi wewnętrznej w Kępie na dz. Nr 218

- Remont drogi wewnętrznej w Polanowicach na dz. Nr 302/1

 1. Inicjatywy Samorządowe

Podpisano umowę z Powiatem Krakowskim na remont dróg powiatowych

- Remont drogi powiatowej nr 2197K ul. Słowackiego w Słomnikach

- Remont drogi powiatowej nr 1173K w m. Lipna Wola

 1. Trwają prace przy robotach drogowych:

- Budowa drogi gminnej od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego

- Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Brończyce i Waganowice

 INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ ZGKiM W 2023r

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prandocin Wysiołek, Gmina Słomniki w 2023 r.- Przetarg ogłoszony, termin otwarcia ofert ustalony jest na dzień 11.04.2023
 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wężerów, Gmina Słomniki w 2023 r.

Przetarg ogłoszony, termin otwarcia ofert ustalony jest na dzień 12.04.2023

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszowice, Prandocin Iły i Prandocin w gminie Słomniki w 2023 r.

21.03.2023 nastąpiło otwarcie przetargu, oferty złożyło 5 firm,

Najtańsza oferta na kwotę 921 999,30 zł – MOL BUD Dariusz Molong,

Najdroższa oferta na kwotę 1600 000,00 zł – SYSTEMBUD Grzegorz Nowak

Trwa uzupełnienie dokumentów do procedury przetargowej

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomniki.

Kanalizacja sanitarna przy nowej drodze od ul Jana Pawła II w kierunku ul Bema (za przedszkolem)

Przetarg ogłoszony, termin otwarcia ofert ustalony jest na dzień 06.04.2023

 1. Zadania realizowane przez ZGKIM
 • uporządkowanie działki gminnej przy ul Niecałej ( działka przeznaczona na strefę rekreacji), zakończenie prac porządkowych o ile pogoda pozwoli powinny zakończyć się do końca tego miesiąca
 • przebudowa części sieci wodociągowej w miejscowości Czechy – etap II,

Przetargi:

 1. Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych dla dzieci w Słomnikach z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Budowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica 3 Maja

Wykonawca: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE ADAM DUDZIŃSKI, ul. Kamienna 13,Miechów – cena 96 444,67 zł

Zadanie 2. Budowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica Niecała

Wykonawca: Happy s. c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran ul. Ogrodowa 31, Dys, 31-003 Ciecierzyn – cena 55 719,00 zł

Zadanie 3. Przebudowa strefy rekreacji w Słomnikach ulica Krasińskiego

Wykonawca: Zakład Betoniarsko Kamieniarski Usługi Brukarskie Paweł Zaranek, Miłocice 11, 32-090 Słomniki – cena 97 170,00 zł – podpisano umowę

 1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Waganowicach

Złożona została jedna oferta:

           - Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ,,Bocar” Sp. z o.o. – cena 1 100 112,00 zł

 1. Dostawa sprzętu i oprogramowania w związku z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina ” – wyposażenie serwerowni

Najkorzystniejsza oferta:

Alvenica Sp.z o.o., Kraków Władysława Jagiełły 26/3 – cena 162 606,00 zł

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki w II półroczu 2023 r. . Przewidywane otwarcie ofert 4 maja 2023 r.
 2. Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki. Przewidywane otwarcie ofert 12 kwietnia 2023 r.

Złożone wnioski:

 1. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2023” na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Waganowicach. Wartość samochodu to ok. 1,1 mln zł wartość wnioskowanego wsparcia to 50.000,00 zł.
 2. Skorygowanie wniosku złożonego do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach programu Maluch+ na utworzenie żłobka. Wartość wnioskowanego wsparcia to 793.100,00 zł. Planowana ilość miejsc dla dzieci – 50.
 3. Złożenie wniosków w ramach programu Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków:
 • Udzielenie dotacji na roboty przy sakralnych obiektach zabytkowych na terenie Gminy Słomniki.

Wartość zadania: 1.030.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.009.400,00 zł

 • Roboty budowlane przy zabytkowym budynku dawnej stacji kolejowej w Słomnikach.

Wartość zadania: 2.000.000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1.960.000,00 zł

 1. Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu w dniu 14 marca 2023 r. podjął Uchwałę Nr 408/23 w sprawie rozstrzygnięcia I naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla JST i NGO – infrastruktura społeczna”.

Gmina Słomniki otrzymała wsparcie w maksymalnej wysokości 75.000,00 zł na remont mieszkania w Niedźwiedziu. Wyremontowane mieszkanie powinno być przeznaczone na potrzeby uchodźców z Ukrainy.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

 • wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie: 15
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 10
 • wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 18

POWIAT BEZ SMOGU

Rozpoczęcie procedury naboru wniosków w ramach programu „Powiat bez smogu” nastąpi 3 kwietnia 2023 r.

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wynosi 300 000 zł, a maksymalna wysokość dotacji to 6 000 zł. Dotacje przeznaczone są na zakup i montaż nowego źródła ciepła, takiego jak: kocioł gazowy, piec zasilany prądem elektrycznym, kocioł na biomasę o emisji cząstek stałych do 20 mg/m3 (przy 10% O2), instalacja solarna z kolektorami słonecznymi lub pompa ciepła.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Krakowskiego www.powiat.krakow.pl lub u ekodoradcy.

Współpraca z Krakowskim Alarmem Smogowym - udział w kampanii pn. „Zobacz czym oddychasz”

Na rynku w Słomnikach stanął model ludzkich płuc. Płuca „oddychały” przepuszczanym przez nie powietrzem i filtrując zawieszone w nim zanieczyszczenia. Przy dużym smogu, po kilku dniach można zaobserwować zmianę koloru płuc umieszczonych na bilbordzie, spowodowaną osadzającym się na nich pyłem zawieszonym.

Kampania ta miała na celu podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia powietrza w średnich i małych miastach. Akcja z mobilną instalacją płuc ma zwrócić uwagę na problem i skłonić mieszkańców do działania – ubieganie się o dopłaty z ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze na wymianę źródeł ciepła i remonty domów. Czasu na wymianę starych kotłów i pieców jest coraz mniej.

Przypominamy kotły pozaklasowe powinny zostać wymienione do końca kwietnia 2024r.

Sprawy bieżące:

 1. Przebudowa budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Oczekujemy na wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.
 2. Trwają roboty budowlane  związane z modernizacją ZS w Waganowicach, II Etap
 3. W ramach współpracy z OSP Prandocin rozstrzygnięto postępowanie  dla OSP Prandocin w postaci zapytania ofertowego na remont Sali świetlicy w Prandocinie, podpisano umowę i przekazano plac budowy.
 4. Zamontowane zostały 2 hydranty wewnętrzne w budynku MGCK w Słomnikach.
 5. Ogłoszono przetarg na dzierżawę przestrzeni gastronomicznej na kąpielisku w Januszowicach.
 6. Złożone wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych:

-511   przyjętych  wniosków  

-511 decyzji o przyznaniu zwrotu 

- kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  497 892,40  zł

- kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku 9 957,84  zł

 1. Ankiety dotyczące obowiązku zgłoszenia szamba

- szacunkowa ilość zbiorników bezodpływowych w gminie - 2600

- ilość zgłoszonych - 1600

- ilość brakujących - 1000

 1. Otwarte konkursy ofert:

- W otwartych konkursach ofert dla organizacji i stowarzyszeń na zadania z zakresu  upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego spośród 44 ofert, w których wnioskowano o dotacje na łączną kwotę 1 023 078 zł, wsparcie przyznano 42 zadaniom (22 na sport, 20 na kulturę) na łączną kwotę 749 700 zł.

 1. Trwają spotkania urzędników naszego urzędu z mieszkańcami w terenie, gdzie m.in. można złożyć deklaracje dotyczące szamb, wyrobić ogólnopolską kartę seniora czy uzyskać pomoc w złożeniu wniosku na dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania. Zapraszamy kolejnych sołtysów do umawiania terminów w swoich świetlicach wiejskich, kontakt z Małgorzatą Klich.

Akty notarialne:

- sprzedaż pałacu w Niedźwiedziu wraz z działką nr 91/8 o pow. 2,0621ha za cenę netto/ z uwzględnieniem 30% bonifikaty ze względu na zabytek/ 3 920 257,60 zł

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Sprzątanie skateparku.
 • Prace na drogach gminnych: naprawa dróg asfaltem w Ratajowie i Miłocicach, montaż znaków drogowych na terenie dróg gminnych.
 • Naprawa kostki brukowej ul. Wolności w Słomnikach.
 • Malowanie sali dla KGW Niedźwiedź i Sali głównej w remizie OSP Niedźwiedź.
 • Sprzątanie pomieszczenia po sklepie w Trątnowicach.
 • Malowanie łazienek oraz wymiana armatury w remizie OSP Trątnowice.
 • Malowanie łazienek w budynku starej szkoły w Słomnikach oraz czyszczenie rynien .
 • Wymiana zaworów wodnych do spłuczek w mieszkaniach socjalnych.
 • Naprawa przystanku autobusowego w Zaborzu.
 • Wymiana żarówek w lampach ul. Kasprowicza i ul. Wyspiańskiego w Słomnikach.
 • Wycinka krzewów przy boisku w Polanowicach.
 • Prace porządkowe przy trawnikach na placach zabaw w całej gminie .
 • Naprawa ogrodzenia przy stacji PKP Niedźwiedź.
 • Montaż słupków ostrzegawczych przy przejazdach kolejowych.
 • Sprzątanie rowów odpływowych przy skateparku.
 • Malowanie murku przy budynku Urzędu Miejskiego.
 • Montaż krzesła ewakuacyjnego w Urzędzie Miejskim.

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel