herb gminy Słomniki św. Michał Archanioł

Ogłoszenie nr 3/2022 Burmistrza Gminy Słomniki z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXII/406/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

  1. Rodzaj zadania: Wzbogacanie oferty kulturalnej gminy Słomniki oraz pielęgnowanie i rozwój polskiej tradycji kulturowej w gminie poprzez:
  2. a) edukację artystyczną i działania aktywizujące mieszkańców;
  3. b) promocję lokalnych twórców oraz lokalnego dziedzictwa kulturalnego;
  4. c) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych wydawnictw pisanych oraz produkcji filmowych dokumentujących oraz promujących dorobek i potencjał społeczno-kulturalny
  5. d) rozwój amatorskiego ruchu artystycznego,
  6. e) organizowanie wystaw.

Na realizację w/w zadań w 2022 roku Gmina Słomniki przeznacza się kwotę 100.000,00 zł.

Termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej w nie przekraczającym terminie do dnia 2.03.2022 r. do godz.15.30 na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Kościuszki 64. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT 2022 w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie i regulamin_kultura.docx)Ogłoszenie i regulamin_kultura.docx[ ]28 kB2022-02-08 15:13
Pobierz plik (zał_1_wzor_oferty_2022_kultura.doc)zał_1_wzor_oferty_2022_kultura.doc[ ]150 kB2022-02-08 15:14
Pobierz plik (zał_2_wzor_sprawozdania_2022_kultura.doc)zał_2_wzor_sprawozdania_2022_kultura.doc[ ]110 kB2022-02-08 15:14
Pobierz plik (zał_3_wzor_umowy_2022_kultura.doc)zał_3_wzor_umowy_2022_kultura.doc[ ]129 kB2022-02-08 15:14
Pobierz plik (Zał_Nr_4_aktualizacja planu.doc)Zał_Nr_4_aktualizacja planu.doc[ ]33 kB2022-02-08 15:14
Pobierz plik (Zał_Nr_5_aktualizacja_rezultatów.doc)Zał_Nr_5_aktualizacja_rezultatów.doc[ ]34 kB2022-02-08 15:14
Pobierz plik (Zał_Nr_6_aktualizacja_kosztów.doc)Zał_Nr_6_aktualizacja_kosztów.doc[ ]48 kB2022-02-08 15:14
Pobierz plik (Zał_Nr_7_oświadczenie.doc)Zał_Nr_7_oświadczenie.doc[ ]22 kB2022-02-08 15:15
Pobierz plik (Zał_Nr_8_oświadczenie.doc)Zał_Nr_8_oświadczenie.doc[ ]23 kB2022-02-08 15:15
Pobierz plik (Zał_Nr_9_DANE OFERENTA.docx)Zał_Nr_9_DANE OFERENTA.docx[ ]16 kB2022-02-08 15:15
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie ofert 2022, kultura..xls)Zbiorcze zestawienie ofert 2022, kultura..xls[ ]42 kB2022-03-09 14:19
Pobierz plik (Zarządzenie o przyznanych dotacjach, kultura.docx)Zarządzenie o przyznanych dotacjach, kultura.docx[ ]18 kB2022-03-15 13:59