Publikujemy Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2019.

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady (Urząd Miejski w Słomnikach, pok. nr 29) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2019.