A A A
Wymagane dokumenty
 1. Posiadany dowód osobisty
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego, do którego należy dołączyć:
  • Dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu  i z widocznym lewym uchem
  • Odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy osób, które nie wstąpiły w związek małżeński)
  • Odpis skróconego aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku
   Przy wymianie dowodu osobistego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy ponowne złożenie odpisów skróconych aktów stanu cywilnego nie jest wymagane.
 3. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego
 4. Na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (ważny polski paszport), jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość, co do obywatelstwa osoby
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy Uwagi: Wniosek przyjmowany jest od ręki, ale czas oczekiwania na dowód wynosi 30 dni (produkcja dowodów osobistych odbywa się w Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie).
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Arkadiusz Smach
Nr pokoju: 30
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 130
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r., Nr 47,  poz. 384).
Uwagi Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i dowód osobisty odbiera się osobiście.
Wniosek należy podpisać w momencie składania dokumentów w obecności pracownika.
Wniosek można również składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
Osoby w wieku od 13 lat do 18 lat ubiegające się o dowód osobisty, składają wniosek w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.
Na uzasadniony wniosek przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia. Wymaga się obecności wnioskodawcy i obojga przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. W przypadku dzieci do lat 5  obecność dziecka przy składaniu wniosku nie jest nie jest wymagana.
Odstępuje się od wymogu obecności obojga przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych w momencie składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego przed ukończeniem 13 roku życia jedynie w przypadku gdy:
 1. z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w tej sprawie jednemu z rodziców nie przysługuje;
 2. jedno z rodziców przebywa:
  • za granicą - wtedy wymagana jest poświadczona przez konsulat lub ambasadę RP zgoda na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka;
  • w szpitalu – własnoręczność podpisu potwierdzona jest przez ordynatora oddziału;
  • w zakładzie karnym – własnoręczność podpisu potwierdzona jest przez upoważnionego pracownika zakładu
 3. jedno z rodziców nie żyje – należy dostarczyć odpis skrócony aktu zgonu;
 4. nie może przybyć z innych przyczyn i wtedy wymagana jest poświadczona notarialnie lub przez upoważnionego pracownika biura dowodów osobistych w najbliższym organie gminy zgoda na wyrobienie dowodu osobistego.

W szczególnych przypadkach (choroba, trwałe inwalidztwo) pracownik biura dowodów osobistych przyjmuje wniosek wraz ze wzorem podpisu bezpośrednio u wnioskodawcy (szpital, dom) oraz dostarcza mu gotowy dowód osobisty.
Osoba, która utraciła dowód osobisty zgłasza utratę i występuje niezwłocznie o wydanie nowego dowodu osobistego.
Dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony.
Oznaczenie karty SG.0143.18.2014

Więcej na: obywatel.gov.pl

Aktualizacja  25 sierpnia 2016