Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 10.01.2022, stopień 2.

Więcej TUTAJ

Zapraszamy panie w wieku 50-69 lat na bezpłatne badania piersi. Badanie nie wymaga skierowania.

Dziś podczas zdalnej XXXIV sesji Rady Miejskiej w Słomnikach Burmistrz Gminy Słomniki przedstawił informację ze swojej działalności za rok 2021. Zapraszamy do zapoznania się z nią, przypominając, że szczegółowe podsumowanie roku zostanie zawarte w Raporcie o stanie Gminy Słomniki za rok 2021.

Informujemy, że w piątek 31 grudnia 2021 r. Urząd Miejski w Słomnikach będzie przyjmował klientów do godz. 13.00. Zapraszamy!

W ramach realizacji zadania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieopłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r., zapraszamy do obejrzenia z przygotowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM  – wideo porad o następującej tematyce:

Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza dzieci w wieku 7 – 11 lat do udziału w warsztatach i wycieczkach w ramach „Kulturalnych ferii”!

W ramach realizacji zadania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2021 r., zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości CONSILIUM  - broszurą informacyjną zawierającą  podstawowe informacje w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021r. o godz. 14.30. Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2022.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2022-2035.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miechów realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w gminie Miechów  oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  w tym zakresie.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania i zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Słomniki a Gminą Skała, Gminą Iwanowice oraz Gminą Kocmyrzów – Luborzyca polegających na prowadzeniu na terenie Gminy Słomniki w latach 2022 - 2024 Ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, bonów lub kart przedpłaconych (prepaid) na zakup żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/26/18 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego lokalnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na terenie Gminy Słomniki” na lata 2019 – 2023
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/420/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 2 grudnia 2021 roku.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Słomniki w 2022 roku.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Słomniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Słomniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen biletów.
 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021 r.
 15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
 17. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
 18. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 19. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że na podstawie zarządzenia nr 149/2021 Burmistrza Gminy Słomniki dzień 24 grudnia 2021 roku (Wigilia-piątek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Słomnikach za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 roku.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie wykazu kąpielisk w roku 2022 na terenie gminy Słomniki.

Podkategorie