Przychodnia Zdrowia SPZOZ w Słomnikach zaprasza na szczepienia przeciw Covid-19 szczepionką firmy Pfizer. Posiadamy wolne terminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słomniki.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Urząd Miejski poszukuje stażysty na stanowisko pomoc dla administratora obiektu w strefie rekreacji w Januszowicach; do jego obowiązków należałoby m.in. pomoc w prowadzeniu obiektu, pomoc w obsłudze wypożyczalni sprzętu pływającego w strefie rekreacji w Januszowicach; praca w wymiarze 5-dniowym, włączając weekendy. Warunkiem jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zapraszamy!

Kontakt 123881102, wew. 122.

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że są jeszcze wolne miejsca na szczepienia przeciw Covid-19 w SP ZOZ Słomniki w czerwcu.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021r.  o godz. 15.00.  w sali obrad Urzędu Miejskiego.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2020r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
 8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

W dniu 24 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 w sesji udział wezmą zaproszeni goście oraz mieszkańcy, którzy zgłoszą chęć i spełnią warunki udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy.

Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube. Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Słomniki za 2020r.
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Słomniki za 2020r.
 7. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy wotum zaufania.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2020r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.
 9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 13. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 15. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w dwóch konkursach o tematyce rolniczej. Pierwszy adresowany jest do polskich rolników, drugi dla  dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich.

Podkategorie