Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Gminy Słomniki podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ratajów:

  1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

W dniu 29.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64,
32-090 Słomniki, został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

  1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:

Przedmiotem przetargu była sprzedaż działki obj. księgą wieczystą KR1S/00018004/4 oznaczonej nr 91/8 o pow. 2,0621 ha poł. w obr. Ratajów  jedn. ewid. Słomniki zabudowanej pałacem Wodzickich.

  1. Liczba osób dopuszczonych lub niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 1 Firma MAG-KRAK Sp. z o.o. 31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 7

Liczba dopuszczonych do przetargu - brak

Liczba niedopuszczonych do przetargu- 1 Firma MAG-KRAK Sp. z o.o. 31-752 Kraków, ul. Łowińskiego 7-  z powodu wpłacenia wadium po wyznaczonym terminie.

  1. Cena wywoławcza oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

Cena wywoławcza ww. nieruchomości wynosiła: 5 544 918,00 zł netto (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemnaście zł). plus VAT.

Imię i nazwisko albo nazwa firmy osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Brak.

Przetarg został zakończony wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń na okres 7 dni od dnia 29.08.2022 r., w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki, dnia 29.08.2022 r.