W rejonie nr 3 zdiagnozowano miejsce zagrożone, tj. rejon zbiornika wody pitnej w miejscowości Januszowice, gdzie dochodzi do zaśmiecania terenu, poprzez pojedyncze osoby, które przyjeżdżają tam pojazdami w ramach relaksu.

Do zaśmiecania dochodzi również poprzez przywożenie tam samochodami osobowymi i ciężarowymi dużej ilości śmieci w postaci opon i części samochodowych, odpadów budowlanych, różnych odpadów ze sprzątanych pomieszczeń i.t.p. Do zaśmiecania terenu dochodzi we wszystkie dni tygodnia, najczęściej w godzinach wieczorowych i nocnych z nasileniem w weekendy.

W związku z powyższym w/w teren będzie częściej kontrolowany przez patrole Policji. Będą również wyciągane konsekwencje prawne wobec osób dokonujących zaśmiecania przedmiotowego terenu. W powyższej sprawie będą również organizowane spotkania z samorządem lokalnym, celem zminimalizowania lub ograniczenia niepożądanych zachowań.

Pismo przesyłam informacyjnie, celem rozpowszechnienia w/w informacji wśród lokalnej społeczności, poprzez  umieszczenie go na tablicy ogłoszeń.   

Tekst. Komisariat Policji w Słomnikach