Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony.

 na dzierżawę terenu w Słomnikach - Rynek w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzela w czasie trawania odpustu w Słomnikach w dniach od 30 września 2022r. do 03 października 2022r.

Cena wywoławcza za dzierżawę terenu wynosi 4000zł brutto

       /słownie: cztery tysięce zł/.

Wysokość postąpienia wynosi 1 % ceny wywoławczej.

Wadium w wysokości 3500zł należy wpłacić do dnia  19 września 2022r. na konto  BS Słomniki nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlegają zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 19.09.2022r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Do przetargu należy dostarczyć:

  1. Polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej dot. firmy
  2. Wypis z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawnej przez uczestnika przetargu,  który zaoferował najwyższą cenę wadium przepada na rzecz Gminy Słomniki.

Czynsz płatny w dniu podpisania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.09.2022r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Słomnikach.

 Słomniki 11.08.2022r.