Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 18 października 2021r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz wieloletniego programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7)
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2021 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021 r.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/400/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021 r.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 13. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 14. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.