W dniu 21 października 2021 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 w sesji udział wezmą wyłącznie zaproszeni goście.

Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 4. Zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz wieloletniego programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 302/1 i 542 w miejscowości Miłocice oraz terenu pod trasę S7)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słomniki za I półrocze 2021 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Słomnikach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/400/21 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 9 września 2021 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 15. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 17. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.