Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 6 września 2021r.  o godz. 15.00.  w sali obrad Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słomniki.
 6. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie skarg i wniosków.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słomniki
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji.
 12. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 13. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.