Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy Słomniki

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Miejscowość: Słomniki, ul. Św. Jana Pawła II

Nr księgi wieczystej: KR1S/00001834/9, KR1S/00012826/0

Numery działek: 632/8, 1477/8 – do sprzedaży jako jeden kompleks

Powierzchnia działek: 0,2732 ha – kompleks składający się z 2 działek

Opis działek: Nieruchomość składająca się z działek 632/8 i 1477/8 poł. w Słomnikach jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku wschód-zachód. Nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje z drogą gminną - ul. Św. Jana Pawła II. Przez działkę nr 1477/8 przebiega sieć teletechniczna oraz nieczynna sieć elektroenergetyczna.

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 632/8 i 1477/8 znajdują się w całości w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem A10MU.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1 000 000,00 zł netto

Do sprzedaży ww. działki będą miały zastosowanie przepisy usług o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące w dniu sprzedaży.

Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2

 Słomniki, dnia 21.06.2021 r.