Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021r.  o godz. 15.00.  w sali obrad Urzędu Miejskiego.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2020r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
  6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035.
  7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.