Rozporządzenie
Wojewody Małopolskiego

z dnia 25 maja 2021 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków

Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) zarządza się, co następuje:

  • 1. Traci moc rozporządzenie (nr poz. rej. 13/21) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2420).
  • 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości województwa małopolskiego.
  • 3. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski
Łukasz Kmita

Uzasadnienie

WR-II.913.26.2021

Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa małopolskiego zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków, zostało wydane w związku z wyznaczeniem terenie powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego 12 ognisk choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz zagrożeniem wystąpienia ww. choroby zakaźnej w pozostałych powiatach województwa małopolskiego i koniecznością zminimalizowania ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się tej choroby.

W związku z faktem, że wszystkie ogniska choroby zostały wygaszone, od wyznaczenia obszaru objętego ograniczeniami wokół ostatniego ogniska upłynął okres 30 dni, a na obszarze województwa małopolskiego nie stwierdzono nowych przypadków choroby zarówno u utrzymywanych ptaków jak i u ptaków dzikich, nie ma potrzeby utrzymywania zakazu organizowania targów, wystaw i pokazów z udziałem ptaków na terenie województwa małopolskiego. Dlatego też istnieją podstawy do uchylenia ww. rozporządzenia Wojewody Małopolskiego.

Rozporządzenie wydaje się na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 24 maja 2021 r.