Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie,  informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych m.in. Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Fpz_f1.Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie, mając na względzie obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłaty na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 22 maja 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 43 z poźn. zm.) oraz zgodnie
z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, umożliwia  uczestnikom funduszy promocji złożenie formularza Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Fpz_f1, drogą elektroniczną poprzez platformę usług eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji wpłaty jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych – na rzecz: Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Mięsa Końskiego, Funduszu Promocji Mięsa Owczego, Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego, Funduszu Promocji Ryb, Funduszu Promocji Roślin Oleistych składają Deklarację wpłaty Fpz_f1, w której wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy kwartalne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek, którego numer podany jest w deklaracji.

Ponadto deklaracje wpłaty można złożyć: bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy, listownie oraz za pośrednictwem ePUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 424 09 61, 12 424 09 40.  

Na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w zakładce „Promocja” znajduje się aktualny formularz deklaracji oraz przydatne informacje na temat poszczególnych funduszy - http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji/wplaty-na fundusze-promocji.