W dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się  XXVII  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, powitanie gości.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Zapytania gości sesji oraz radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji GPPiRPA i GPPN za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności GOPS w Słomnikach w roku 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Słomniki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji Słomniki-Skała.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035
 15. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 16. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 17. Sprawy bieżące, pytania, wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.