31 grudnia 2023 r. kończy się dotychczasowa czteroletnia kadencja ławników sądów powszechnych.

Rada Miejska w Słomnikach - na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 z późn. zm.) - do końca października br. wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie oraz do Sądów Rejonowych dla Krakowa - Nowej Huty oraz Miechowa na kadencję 2024-2027.

Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie wystąpił do Rady Miejskiej w Słomnikach o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości:

  • do Sądu Okręgowego w Krakowie:

III i VI Wydział Karny – 1 ławnik

XI Wydział Cywilny Rodzinny – 2 ławników

 

  • do Sądu Rejonowego w Miechowie - 2 ławników

 

  • do Sądu Rejonowego dla Krakowa -Nowej Huty:

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 1 ławnik

 

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Słomnikach mogą zgłaszać do dnia 30 czerwca 2023r.: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Słomniki.

Więcej informacji:

TUTAJ