napis na niebiesko Czyste powietrze

W najnowszej odsłonie Programu Czyste Powietrze najważniejszą zmianą jest możliwość prefinansowania inwestycji. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę źródła ogrzewania oraz ocieplenie domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. To nowość, do tej pory środki z programu wpływały dopiero po zakończeniu prac i po wystawieniu faktury przez wykonawcę. (...) więcej

Dofinansowanie – dla kogo i w jakiej wysokości?

Nowy sposób rozliczania pomoże osobom dysponującym najskromniejszą ilością środków finansowych. Według zapowiedzi resortu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dzięki programowi będzie można w szybki sposób uzyskać prefinansowanie nawet do 50 proc. wartości całej inwestycji, nawet do 79 tys. zł. Na fundusz przeznaczono prawie 2 mld zł, ale w dłuższej perspektywie ministerstwo nie wyklucza uruchomienia kolejnych środków.

Co zrobić, by otrzymać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze Plus jest dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie. Warunkiem wypłaty prefinansowania ma być przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac. W ramach inwestycji można będzie podpisać umowy z 3 wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Prefinansowanie w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio na jego konto, zgodnie z maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz pozostałymi warunkami programu.

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?

Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW, z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go ręcznie oraz i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Formularz wniosku o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze Plus jest poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Jak szybko otrzymamy dotacje?

Rozpatrzenie wniosku powinno trwać nie dłużej niż 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy prac remontowych, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji - jako część jego wynagrodzenia. Po zakończeniu prac właściciel domu jednorodzinnego składa końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu.

Więcej informacji uzyskają Państwo u ekodoradcy, tel. 123881102, wew.140, UM w Słomnikach, pokój 38, II piętro.

Źródło www.malopolska.pl/ekomalopolska