Logo Kół Gospodyń Wiejksich serce z ornamentami

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków do konkursu pn. „Etno Małopolska”. W ramach tego konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert zaplanowane zostały środki finansowe do łącznej kwoty 400 tys. zł.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Maksymalny koszt oczekiwanego wsparcia finansowego nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do dnia 16.05.2022 r. do godz. 23.59,
  • Oferent zobowiązany jest także w terminie do dnia 17.05.2022 r. do godz. 16.00 dostarczyć do Urzędu wydruk wygenerowanej i podpisanej przez osoby upoważnione wersji oferty (tożsamej z wersją elektroniczną), złożonej wcześniej w generatorze wraz z obowiązkowymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej BIP.