Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 01.07.2022 – 18.08.2022.

Spotkania i uroczystości:

 1. Udział w posiedzeniu Komisji Innowacji Funduszy Europejskich i Metropolii RMK w sprawie MPK
 2. Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA w Krakowie w sprawie dróg dojazdowych przy S7
 3. Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie lokalizacji stacji kontenerowej na ul. 3Maja
 4. Spotkanie z przedstawicielem IPN w sprawie rocznicy pogromu Żydów w Słomnikach. 2 września o godz. 11.00 na cmentarzu żydowskim odbędzie się złożenie kwiatów dla upamiętnienia zbrodni niemieckich w ramach akcji Aktion Reinhardt, w uroczystości wezmą udział przedstawiciele Gminy Żydowskiej, Instytutu Pamięci Narodowej i Gminy Słomniki.
 5. Spotkanie z Zastępcą Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Romanem Wcisło – przyszłość LGD
 6. Powitanie Kadrówki w Słomnikach
 7. Turniej piłkarski w Prandocinie
 8. Turniej strzelecki w Prandocinie
 9. Spotkanie z Panią Poseł Elżbietą Duda – przekazanie symbolicznych czeków z programu Polski Ład
 10. Udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska

Drogi gminne:

 1. Zakończono budowę drogi od ul. Jana Pawła II do ul. Bema

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów

Wartość zadania: 1.092.420,00 zł

 1. Drogi rolnicze:

Podpisano umowę z firmą MIKA Jerzy, Marcin, Rafał Migdał na przebudowę dróg rolniczych:

- Remont drogi dojazdowej do pól nr ewid. dz. 292 w m. Trątnowice 630 mb

- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr ewid. dz. 1430 w m. Słomniki 400mb

Wartość inwestycji: 515.023,88 zł

Dofinansowanie w wysokości 241.776,00 zł

 1. Drogi gminne Polski Ład II

Podpisano umowę z firmą: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny na remont dróg gminnych:

Zadanie nr 1 - „Remont drogi gminnej nr 601772K i 601770K w miejscowościach Kępa, Niedźwiedź, Trątnowice” - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 3,922 km

Zadanie nr 2 - „Remont drogi gminnej nr 601771K i 601804K w miejscowościach Ratajów i Niedźwiedź w km 0+000 - 0+979, gmina Słomniki” - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 0,979 km

Zadanie nr 3 - „Remont drogi gminnej nr 601761K i 601762K w miejscowościach Wężerów, Prandocin Iły i Muniakowice, gmina Słomniki” - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 4,102 km

Zadanie nr 4 - „Remont drogi gminnej nr 601783K w miejscowości Lipna Wola w km 0+000-0+809 oraz w km 1+029-1+619, gmina Słomniki” - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 1,399 km

Łączna długość: 10.402 km

Łączna wartość inwestycji: 6.221.157,35 zł

Termin wykonania: 28.11.2022r.

Wartość dofinansowania: 5.910.099,50 zł (95%)

 1. Przebudowa Rynku w Słomnikach

Zostanie podpisana umową z firmą MOL-BUD Dariusz Molong na przebudowę Rynku w Słomnikach

Wartość: 5.720.000,00 zł

Wysokość dofinansowania:

RFIL: 800.000,00 zł

Polski Ład I: 3.500.000,00

 1. Dofinansowanie RFRD

Został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie na remont dróg w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg:

„Remont drogi gminnej nr 601775K w km 0+000 - 1+211 w miejscowości Czechy”

„Remont drogi gminnej nr 601765K na odcinku I - w km od 0+000 do km 0+826, na odcinku II - w km od 0+830 do km 1+140 w miejscowości Prandocin Wysiołek”

Realizacja inwestycji w 2023r.

 1. Prace drogowe drobne

- Słomniki, ul. Karpacka – usunięto obiekt betonowy i zasypano szacht. Wykonawca: KAM-BUD, Kamil Karcz, Trątnowice  54 za kwotę 5.350,00 zł

- Słomniki, ul. Poniatowskiego – odnowiono linie poziome na ścieżce rowerowej. Wykonawca: LINMAL Michał Kruk

Kwota: 6.150,00 zł

- Przedłużono przepust pod drogą gminna na skrzyżowaniu z drogą powiatową w m. Czechy.

Wykonawca: KUPCZYK Leszek Kupczyk

Kwota: 6.027,00 zł

 1. Komunikacja BUS

Ogłoszono przetarg na utworzenie linii komunikacyjnej Słomniki Osiedle – Janikowice.

Na powyższe zadanie została podpisana umowa o dofinansowanie z Województwem Małopolskim.

Maksymalna dopłata: 37.800,00 zł

 1. Akcja zima 2022/2023

W dniu 3 sierpnia 2022 wybrano najkorzystniejszą ofertę - Firmy Handlowo Usługowa Marcin Jakubas

cena oferty brutto: 350 000,00 zł.

Zawarcie umowy po 22.08.2022, gdyż Wykonawca stara się o udzielenie mu poręczenia należytego wykonania umowy. Termin związania z oferta do 31.08.2022 r.

Drogi wojewódzkie

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 775 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Brończyce i Waganowice

Postępowanie unieważnione . Najtańszy Wykonawca nie uzupełnił dokumentów, następny w kolejności nie zgodził się na przedłużenie terminu związania z ofertą

Drogi powiatowe

 1. Utwardzone pobocze w Smrokowie – ogłoszono przetarg na realizację zadania, składanie ofert do 25 sierpnia 2022
 2. Utwardzone pobocze w Wężerowie – wybrano firmę do wykonania dokumentacji GEO-EXPRES M. Śladowski
 3. Poniatowskiego – zakończono zadanie
 4. Przetarg na przebudowę drogi od E7 do Składu Niedźwiedź – składanie ofert do 02 września 2022

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 --wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  6
-wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 11

-pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 13

Dodatkowe ważne informacje:

Od 15 lipca 2022 r. można złożyć kompleksowy wniosek w programie Czyste Powietrze Plus.

Różnicą w stosunku do dotychczasowych zasad jest to, że będzie można uzyskać w szybkim czasie prefinansowanie do 50 proc. kwoty objętej programem.

Po zakończeniu inwestycji objętych programem „Czyste powietrze” , w tzw. "przyspieszonej ścieżce" beneficjent otrzyma drugą część kwoty, jaką przeznaczył na zadanie realizowane w ramach programu.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z  Kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” związana z Przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV Etap inwestycji.- trwają roboty wykończeniowe i związane z zagospodarowaniem terenu
 2. Trwają roboty związane z budową świetlicy w Orłowie- II Etap. Uzyskano protokół odbioru przyłącza energetycznego do budynku. Wykonawca zgłosił zakończenie inwestycji organom KM PSP  i PSSE w Krakowie o zajęcie stanowiska w sprawie odbioru inwestycji przed udzieleniem decyzji pozwolenia na użytkowanie .
 3. Podpisana została umowa, przekazany plac budowy i wykonawca rozpoczął roboty budowlane związane z modernizacją ZS w Waganowicach, I Etap- budowa boiska wielofunkcyjnego- termin wykonania do 30.11.2022 roku /Polski Ład II/
 4. Trwają roboty związane z remontem konserwatorskim  Kapliczki przy Leśniczówce w Muniakowicach.
 5. Rozstrzygnięto postepowanie i dokonano wyboru wykonawcy na realizację remontu remizy OSP w Kacicach w ramach programu Małopolskie OSP w Kacicach.
 6. Wykonawca rewitalizacji Rynku w Słomnikach ( toaleta + mała architektura) zamówił toaletę i inne elementy. Planuje wejść na roboty  w ostatnim tygodniu sierpnia.
 7. Remont konserwatorski pomnika Ofiar Faszyzmu w Słomnikach - W dniu 12 sierpnia 2022 zawarto umowę z p. Anita Doniec Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych na kwotę 61 142,07 zł Otrzymaliśmy dofinansowanie na renowacje pomnika Ofiar Faszyzmu z Województwa Małopolskiego w ramach programu Małopolska Pamięta w kwocie 13 000 zł.
 8. Zawarcie umowy na realizację zadania pn. „Konserwacja twarzy, dłoni i aniołka figury Matki Boskiej w kapliczce na Rynku w Słomnikach” na kwotę 995,00 zł.

Wykonawca – Konserwacja Dzieł Sztuki i Obiektów Zabytkowych, Anita Doniec, ul. Praska 28a/31, 30-328 Kraków. Zadanie w całości zostanie pokryte z budżetu gminy.

 1. Podpisanie umowy z Województwem Małopolskim o przyznaniu pomocy w ramach PROW na lata 2014-2022 na realizację w 2023 roku operacji pn. „Budowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych dla dzieci w Słomnikach”. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 115 543,00 zł.
 2. Zakończono wywóz i utylizację odpadów zawierających azbest - wywieziono 91,14 ton eternitu za kwotę 41.883,26 zł

Wykonawca usługi - Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

 1. Wykonano dwie nowe tablice informacyjne, jedna przy kościele na Rynku w Słomnikach, druga na osiedlu przy ul. Słonecznej
 2. Z dniem 01 lipca została powołana na stanowisko Kierownika GOPS Pani Aneta Miszczyk

Akty notarialne:

 1. Sprzedaż mieszkania w bloku nr 3 ul. Św. Jana Pawła II o pow. 33m2 na rzecz najemcy za kwotę 20 182,80 zł
 2. Sprzedaż działki nr 52  o pow.  0,0370 ha  zabudowanej budynkiem starej remizy w Niedźwiedziu za cenę 69 249 zł
 3. Sprzedaż działek niezabudowanych nr 1077/4 o pow. 0,1024 ha oraz nr 1192/4 o pow. 0,0584 ha   położonych w Słomnikach przy ul. Chełmońskiego za cenę     126 210,30 zł

 

Praca brygady remontowej:

 1. Koszenie terenów gminnych: teren przy urzędzie miejskim, skatepark, Strefa rekreacji w Januszowicach, stara szkoła, LKS Słomniczanka
 2. Czyszczenie chodnika ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 3. Zabezpieczenie ścian budynku na ul. Łokietka w Słomnikach
 4. Transport garażu z ul. Kolejowej do Strefy rekreacji w Januszowicach
 5. Przycinka gałęzi na os. Słonecznym w Słomnikach, wycinka drzew na Rynku w Słomnikach
 6. Demontaż przystanku autobusowego w Wężerowie
 7. Montaż znaków drogowych 16 sztuk
 8. Czyszczenie rynien przy budynku starej szkoły w Słomnikach
 9. Montaż tablicy informacyjnej na Rynku w Słomnikach
 10. Kolportaż Głosu Słomnik

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel