A A A
Sesja Rady Miejskiej

Podczas  II sesji Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel przedstawił projekt wieloletniego planu inwestycyjnego na kadencję 2018–2023, którego ostateczny kształt zostanie ustalony po konsultacjach z radnymi Rady Miejskiej.

29 listopada w Urzędzie Miejskim w Słomnikach odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczęły się od przedstawienia przez Burmistrza Gminy Słomniki Pawła Knafla wieloletniego planu inwestycyjnego na kolejne 5 lat pracy na rzecz rozwoju Gminy Słomniki. Burmistrz na wstępie pogratulował nowym radnym oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w sprawne przeprowadzenie wyborów samorządowych. Zadeklarował także chęć współpracy ze wszystkimi środowiskami, którym leży na sercu dobro gminy i jej mieszkańców.

Jak podkreślił Burmistrz Knafel projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zostanie uzupełniony o wnioski zgłaszane przez radnych Rady Miejskiej, a jego wdrażanie rozpocznie się po uchwaleniu nowego budżetu, co nastąpi na III sesji Rady Miejskiej pod koniec grudnia br.

Warto przypomnieć, że w mijającej kadencji zrealizowano inwestycji za łączną kwotę ok. 45 mln zł, z czego znaczna część pochodzi ze środków UE.

W minionej kadencji Gmina Słomniki pozyskała ze środków zewnętrznych ok. 30 mln zł na dofinansowanie 29 prorozwojowych zadań, których realizacja planowana jest w tej kadencji.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA WPI

Inwestycje oświatowe

Główną inwestycją oświatową tej kadencji jest budowa szkoły podstawowej w Niedźwiedziu. Podstawowym powodem jest brak sali gimnastycznej, co sprawia, że 330 dzieci musi dojeżdżać na lekcję wuefu na halę sportową w Słomnikach oraz rosnące koszty remontów budynku, przy pogarszającym się stanie technicznym obiektu. Kolejną ważną inwestycją jest dobudowa klatki schodowej w Zespole Szkół w Waganowicach, co jest wymagane przy planach utworzenia tam przedszkola oraz przy Zespole Szkół w Słomnikach adaptacja sali gimnastycznej spełniającej dodatkowo funkcję auli na potrzeby prężnie rozwijającej się Szkoły Muzycznej.

Gospodarka komunalna

 • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Słomnikach;
 • Dalsza modernizacja oczyszczalni ścieków;
 • Rozbudowa kanalizacji w Słomnikach na ul. Mirka i Prandocinie Wysiołku,
 • Remont sieci wodociągowej m.in. w Januszowicach; przebudowa ujęcia wody w Kacicach, które obsługuje 8 tysięcy mieszkańców;
 • Uzbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Wężerowie.

Ochrona powietrza: kontynuacja programów wymiany kopciuchów na kotły ekologiczne oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

Sport i rekreacja

 • Budowa strefy rekreacji na placu 3 Maja – dużej siłowni zewnętrznej wraz ze skateparkiem, alejkami spacerowymi ;
 • Budowa kąpieliska w Januszowicach wraz z plażą i placem zabaw;
 • Rozbudowa placów zabaw w Słomnikach, Czechach, Prandocinie Iłach,
 • Budowa 2 siłowni plenerowych – na Słomniczance i oś. Poetów.

Inne inwestycje:

 • Realizacja projektu rewitalizacji Rynku – Gmina wciąż stara się pozyskać środki zewnętrzne na ten cel, jeśli to się nie uda, inwestycja będzie realizowana etapami ze środków własnych.

Pozostałe projekty:

 • Rewitalizacja ZGKiM w Słomnikach;
 • Remont świetlicy w Niedźwiedziu;
 • Budowa świetlicy na Zaborzu;
 • Budowa świetlicy w Orłowie;
 • Dalsza modernizacja remiz OSP.

Drogi i parkingi:

Ponieważ rząd planuje uruchomienie programu dofinansowującego budowę i modernizację dróg gminnych, rok 2019 będzie czasem intensywnych przygotowań do jego realizacji, m.in. poprzez utworzenie dokumentacji technicznej umożliwiającej maksymalnie efektywne wykorzystanie tych środków.

W 2019 r. Burmistrz Knafel proponuje także realizację pakietu inwestycji parkingowych, które umożliwią znaczne ograniczenie problemu parkowania na terenie gminy. Są to następujące lokalizacje:

 • Parkingi park&ride przy stacjach PKP Słomniki, Słomniki Miasto, Niedźwiedź,
 • Plac przy szkole w Prandocinie z drogą dojazdową,
 • Parking przy szkole w Waganowicach,
 • Parking przy stacji PKP Smroków,
 • Parking przy E7 w Prandocinie,
 • Parking w Ratajowie przy MPK,
 • Parking przy stadionie w Polanowicach
 • Parking przy garażach na ul. Słonecznej.

Kontynuowane będą inwestycje na drogach gminnych, obejmują one kilkadziesiąt projektów na terenie miasta i całej gminy Słomniki.

Planowane inwestycje na drogach wyższej kategorii przy współudziale środków JST

DROGI WOJEWÓDZKIE:

 • Chodnik w Wesoła – Miłocice c.d.,
 • chodnik Waganowice (budżet obywatelski)
 • chodnik Brończyce,
 • chodnik Brończyce – Waganowice (projekt + wykonanie)

 DROGI POWIATOWE:

 • Januszowice: ciąg dalszy chodnika i asfalt od E7 do PKP,
 • Ciąg dalszy Kacice przez wieś, 1300 m,
 • Betonówka Zaborze,
 • Januszowice przed szkołą i ciąg dalszy do sołtysa,
 • Słomniki ul. Poniatowskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową,
 • Kolejowa ścieżka rowerowa do PKP,
 • Zagaje Smrokowskie, 2200m,
 • Rynek część powiatowa,
 • Kacice – Przestańsko,
 • Chodnik w Waganowicach, 250m,
 • Prandocin – koło kościoła do E7,
 • chodnik w Smrokowie,
 • chodnik w Wężerowie.

Projekt Wieloletniego Planu Finansowego 2018–2023  – tutaj.

Burmistrz zachęcił radnych do zgłaszania propozycji, które można umieścić w projekcie planu inwestycyjnego, tak, by w pełni odzwierciedlał potrzeby mieszkańców. Jak zaznaczył pełny tekst WPI zostanie opublikowany po konsultacjach z Radą Miejską oraz po uzupełnieniach wynikających z wniosków radnych.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał. Dotyczyły one m.in:

 • Przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 • Przyjęcia programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi w 2019r. oraz wieloletniego programu współpracy Gminy Słomniki z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2021.
 • Przyjęcie uchwały dotyczącej Inicjatyw Samorządowych w zakresie realizacji zadań drogowych oraz przejęcia zadania Województwa Małopolskiego we wspomnianym zakresie.
 • Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Gminy Słomniki.
 • Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych i majątkowych.

Wykaz wszystkich uchwał  – tutaj.