A A A
Herb Gminy

Publikujemy Raport o stanie gminy Słomniki za rok 2018. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach na sesji w dniu 13 czerwca 2019 roku. W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady (Urząd Miejski w Słomnikach, pok. nr 29) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Więcej