A A A
Pociąg SKA

Od 10 marca obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów na trasie Kraków–Słomniki–Sędziszów.

Małopolski Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa wagi statycznej kolejowo-samochodowej na torze nr 2, budowa kontenera do obsługi wagi wraz z infrastrukturą techniczną, w tym instalacji zewnętrznej elektroenergetycznej zasilającej, sterowniczej i sygnalizacyjnej; i utwardzeniem fragmentów torów dojazdowych do wagi/rampy, na działkach nr 314/5, 314/10, obr. 0016 Ratajów, j. ewid. Słomniki.

Herb Gminy

Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach na terenie gminy Słomniki w celu wyborów sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz Rady Osiedla Słomniki.

Dowód osobisty

Informujemy, że dnia 1 marca br. (piątek) od godziny 12:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do Rejestru Dowodów Osobistych.

Policja

Policja prowadzi działania mające na celu ostrzeganie ludzi starszych przed oszustami  wyłudzającymi pieniądze metodą „na wnuczka” i „na policjanta”.