A A A
Wymagane dokumenty Złożenie  informacji IN-1 w terminie 14 dni od daty nabycia lub zbycia lub zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, mającej wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0,00 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, w sprawie szczególnie skomplikowanej  w ciągu 2 miesięcy
Jednostka
odpowiedzialna
Urząd Miejski w Słomnikach
Referat Finansowy
Irena Kaczor, Katarzyna Gąciarz – Wieczorek, Artur Dydliński
Nr pokoju: 12
Nr telefonu: 12 3881102
Nr wewnętrzny telefonu: 112
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30 
Tryb odwoławczy Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Słomnik, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Podstawa prawna Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.),
Art. 6a ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, ze zm.),
Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r., poz. 465 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749, z późn. zm.),
Uchwały Rady Miejskiej Słomniki w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dany rok budżetowy. 
Uwagi Złożenie Informacji, korekty informacji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia (nabycia, zbycia nieruchomości) 
Oznaczenie karty SG.0143.35.2014 

Do pobrania:

Formularz IN-1 (WAŻNY OD 1 STYCZNIA 2016 r.)

Aktualizacja 28 grudnia 2015

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala_XXXIV_392_17_2017-10-26.pdf)Uchwała w sprawie stawek[ ]114 kB2018-01-11 15:05