A A A
Wymagane dokumenty
  1. wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu nauki zawodu / przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  2. kopia dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
  3. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pedagogicznych osoby prowadzącej kształcenie młodocianego:
  4. kopia dyplomy, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
  5. kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym w celu przygotowania zawodowego lub kopia umowy zawartej z młodocianym w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  6. zaświadczenie o pomocy de minimis, otrzymywane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  7. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy 30 dni od dnia złożenia przez pracodawcę kompletnego wniosku
o dofinansowania
Jednostka
odpowiedzialna
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słomnikach
Jacek Regucki
Nr pokoju: 31
Nr telefonu: 12 3881102, 12 3883939
Nr wewnętrzny telefonu: 131
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki.
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu  (Dz. U. Nr 224 poz. 1626).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232).
Uwagi

 Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianych-pracownikow

Oznaczenie karty  

Aktualizacja  6 marca 2018

Logo RPO