A A A
Wymagane dokumenty
  1. wniosek o ustalenie prawa do stypendium szkolnego,
  2. oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne, lub zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętym dochodzie
  3. oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
  4. zaświadczenie ze szkoły,
  5. faktury potwierdzające dokonanie zakupów związanych z nauką
Opłaty Opłata skarbowa: Nie
Wysokość opłaty: 0 zł
Przewidywany termin załatwienia sprawy 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o stypendium
Jednostka
odpowiedzialna
Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach
Nr pokoju: 32
Nr telefonu: 12 3881102, 12 3883939
Nr wewnętrzny telefonu: 132
Godziny urzędowania:
•    poniedziałek: 9:00 – 17:00
•    wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
Tryb odwoławczy W ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Słomniki.
Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póżn. zm.);
Uwagi

 Usługa dostępna na platformie ePUAP:

Należy się zalogować na ePUAP i kliknąć link: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/stypendium-szkolne

Oznaczenie karty  

Aktualizacja  5 marca 2018

Logo RPO